Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:619 (2013-2014)
Innlevert: 31.03.2014
Sendt: 01.04.2014
Besvart: 08.04.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): Innbyggerne i Ski, ikke minst pasienter og pårørende, er bekymret for en mulig flytting av palliativ avdeling ved Ski sykehus. Man er usikre på om tilbudet samlet sett, og mer spesifikt til innbyggerne i Follo, vil bli like godt som i dag.
Kan helseministeren forsikre om at det smertelindrende tilbudet for pasienter i Follo vil bli minst like godt som det er i dag ved en eventuell flytting, og hva vil han gjøre for å sikre at behovene til denne pasientgruppen blir ivaretatt?

Begrunnelse

Ledelsen ved Akershus Universitetssykehus ønsker å flytte palliativ avdeling fra Ski sykehus til Ahus. De åtte sengene ved palliativ enhet ved Ski sykehus tilbyr lindrende behandling til alvorlig syke pasienter i en befolkning på 130.000 mennesker. Palliativt senter på Ahus Nordbyhagen har i dag ni senger, og skal med flyttingen utvides til 15. Totalt sett vil det bli en nedgang på to sengeplasser, og sykehuset vil spare 2,3 millioner på flyttingen.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg vil vise til spørsmålene 544 og 610 fra representanten Abid Q. Raja om samme sak og svarer her likelydende som på spørsmål 610.
Akershus universitetssykehus mener at den spesialiserte sengeenheten ved Akershus universitetssykehus, Nordbyhagen vil gi et kvalitativt bedre tilbud til de palliative pasientene som skal behandles i spesialisthelsetjenesten enn det som i dag kan ytes ved Ski sykehus. De opplyser at det vil være tilgjengelig kompetanse innenfor diagnostikk og behandling og nærhet til andre spesialister/spesialiteter, eksempelvis radiologi, anestesi, onkologi og kirurgi, mv og at dette vil gi et kvalitativt godt tilbud til de palliative pasientene ved Akershus universitetssykehus, Nordbyhagen. Tilbudet etableres i tråd med nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen, s. 123 Palliativt senter på sykehus. "Akutt senger med vekt på problemløsning med aktivt diagnostikk og behandling. Kort liggetid, dvs. 5-7 dager."
Akershus universitetssykehus opplyser at med etablering av Palliativt senter på Akershus universitetssykehus har den palliative pasient i Akershus universitetessykehus sitt opptaksområde fått et helhetlig palliativt tilbud. Kombinert med riktig kompetanse mener Akershus universitetssykehus at dette gir den palliative pasienten et effektivt og kvalitativt godt behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten. De opplyser at det gis mulighet for et mer individuelt basert tilbud for lindrende behandling, smertebehandling, bedret ernæringsstøtte og spisset diagnostikk med kortere liggetid i sykehuset.
Akershus universitetssykehus opplyser forøvrig følgende:

”Det kommunale lindrende tilbud på institusjon vil være dels på eksisterende sykehjem i Follo og dels på kommunale lindrende behandlingsenheter (hospice) avhengig av pasientens behov.
Fra 2008 har Ahus deltatt i et felles prosjekt med kommunene Skedsmo, Rælingen, Nittedal og Lørenskog om drift av Enhet for lindrende behandling (ELB) på Skedsmotun med spesialistkompetanse fra Palliativt senter. Samarbeidet mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten er velfungerende og til pasientens beste. Jfr. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen, s. 127 Palliativ enhet i sykehjem, sykestue eller distriktsmedisinsk senter. "Enhet innad i sykehjemmet, sykestue og distriktsmedisinsk senter som er organisatorisk tilrettelagt og har faglige kompetent personale for å kunne gi mer avansert palliativ behandling og pleie enn det som kan tilbys i en vanlig sykehjemsavdeling."
En evt. kommunal palliativ virksomhet (hospice) i Follo vil også kunne få veiledning, støtte, kunnskap og kompetanse overføring fra Palliativt senter ved Ahus. Dagens palliative sengepost på Ski ligger vel til rette for et hospice tilbud til befolkningen i Follo. Fagkompetansen er tilstede. Ahus er i dialog med Follokommunene om det palliative tilbudet ved Ski. Det skal blant annet snarlig nedsettes en felles arbeidsgruppe med representanter fra sykehuset og kommunene som skal kunne vurdere og foreslå egnede tilbud på området.
Ledelsen ved Ahus vurderer at 15 senger vil dekke behovet for spesialiserte palliative senger i vårt opptaksområde. Med 15 senger vil Ahus sitt Palliative senter bli et av de største i Norge. Sengebehovet vurderes kontinuerlig. Spesialisthelsetjenestens tilbud om lindrende poliklinikk, Palliativt ambulant team (herunder hjemmebesøk) i kombinasjon med nær samhandling om det kommunale tilbudet til denne pasientgruppen bidrar til at den palliative pasienten gis et helhetlig og kvalitativt godt tilbud i livets siste fase i hele Ahus sitt opptaksområde inkludert Follo."

Målet for lindrende behandling er at pasienten skal kunne tilbringe den siste tiden der han eller hun føler seg trygg. For noen kan det være på sykehus, for andre i eget hjem eller på sykehjem. Samhandlingsreformen, som skal gi innbyggerne flere og bedre tjenester nærmest mulig der de bor, gjelder også for pasienter i livets sluttfase. Mange av disse pasientene har behov for sammensatte og individuelt tilrettelagte tjenester. Viktige tiltak her er individuell plan og koordinerende enhet i kommunen. Samarbeidsavtaler mellom kommune og helseforetak og spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt skal bidra til å styrke samhandling og kompetanse – slik at det blir gode pasientforløp for disse pasientene. Frivillige, ideelle og private organisasjoner er også viktige. Regjeringen vil legge til rette for styrket samarbeid mellom det offentlige og frivillige organisasjoner på dette området.
Kommunene har fått bedre kompetanse innen lindrende behandling. De regionale kompetansesentrene for lindrende behandling, som er etablert i alle helseregionene, bistår med kompetansebygging i kommunene og gir råd til helsepersonell om enkeltpasienter som får behandling i sitt eget hjem eller i sykehjem.
For å styrke kunnskapen på feltet har jeg bedt Helsedirektoratet om å utarbeide en egen rapport som skal gi oss oversikt over hva som finnes av kunnskap, hva slags erfaringer brukere og pårørende har, og hvordan ulike måter å organisere tjenesten på virker inn på kvaliteten i tilbudet innen 1. desember. Denne rapporten vil legge grunnlaget for hvordan vi skal organisere og utforme palliative tjenester i framtiden.