Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:621 (2013-2014)
Innlevert: 31.03.2014
Sendt: 01.04.2014
Besvart: 08.04.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Avregningsutvalget for aktivitetsbasert finansiering i sykehusene har i 2013 behandlet 13 saker. I 11 av disse sakene anbefalte utvalget avregning av aktivitetsbasert finansiering på totalt 68,8 mill. kr. Når den aktivitetsbaserte finansieringen øker fra 40 prosent i 2013 til 50 prosent i 2014, øker kravene til at den medisinske registreringen holder jevn og god kvalitet.
Vil statsråden gjøre forenklinger og forbedringer i regelverket for å legge til rette for god kodepraksis og god og helhetlig pasientbehandling?

Begrunnelse

Avregningsutvalget er et rådgivende utvalg som bistår Helsedirektoratet i spørsmål knyttet til medisinsk kodepraksis og kvalitetskontroll av innrapporterte data i spesialisthelsetjenesten. Utvalget vurderer medisinsk kodepraksis og gir Helsedirektoratet råd knyttet til utbetalingsgrunnlaget i innsatsstyrt finansiering (ISF). Utvalgets arbeid bidrar til at utbetalingene skjer i tråd med intensjonene bak finansieringsordningen.
Avregning av aktivitetsbasert finansiering har variert de siste årene. Avregningen var 104 mill. kroner i 2007, 95 mill. kroner i 2008, 7,2 mill. kroner i 2009, 3,6 mill. kroner i 2010, 15,6 mill. kroner i 2011 og 71,6 mill. kroner i 2012. I 2013 avregnes Oslo universitetssykehus med 22,8 mill. kroner fordi de har registrert flere polikliniske konsultasjoner på en og samme pasient på samme dag, noe som er i strid med regelverket. Dette ble også omtalt i 2012-rapporten. Regelverket for den aktivitetsbaserte finansieringen underbygger ikke at sykehus skal legge til rette for at pasienter kan motta flere behandlinger på samme dag. Det er dermed en fare for at pasientbehandlingen blir mer oppstykket.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Finansieringsordningene er ett av flere virkemidler i helsepolitikken. Målstrukturen til helsetjenesten er kompleks, og enhver finansieringsløsning vil kunne ha innebygde målkonflikter. Det er imidlertid de medisinsk faglige vurderingene som skal være førende for den helsehjelpen den enkelte pasient tilbys.
Riktig prioritering og god og helhetlig pasientbehandling skal primært fremmes gjennom faglige retningslinjer, lover og forskrifter mv. Gjennom ISF gis samme type pasientbehandling lik finansiering, forutsatt at samme type behandling registreres og rapporteres på samme måte. Dette følges opp løpende i utviklingen av medisinske kodeverk, arbeidet med finansieringsordningene, i kommunikasjon med sektoren og i kontrollarbeidet.
Sykehusene har en god praksis med å samordne konsultasjoner til beste for pasientene. For noen av dem innebærer dette flere konsultasjoner på samme dag med ulike faggrupper på sykehuset. Gjennom ISF gis det, på visse vilkår, refusjon for flere polikliniske konsultasjoner på samme dag.
Avregningssak som var knyttet til et avvikende antall konsultasjoner for samme pasient samme dag ved Oslo Universitetssykehus HF (OUS) sammenlignet med andre universitetssykehus, handlet om feilaktig rapportering som følge av begrensninger i datasystemene ved OUS. Avregningsutvalget la korrekt rapportering av tilsvarende aktivitet ved andre universitetssykehus til grunn, og anbefalte tilsvarende finansiering for OUS. OUS er nå i ferd med å ta i bruk et nytt pasientadministrativt system som vil løse disse rapporteringsproblemene.