Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:625 (2013-2014)
Innlevert: 01.04.2014
Sendt: 01.04.2014
Besvart: 08.04.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Hvordan vil statsråden sikre at også dyslektikere får nødvendige hjelpemidler for å klare skolegangen, uavhengig av hvilken kommune de bor i?

Begrunnelse

Romerikes Blad skriver 30.3 om barn med dysleksi i Fet kommune som ikke får nødvendige hjelpemidler til hjemmearbeid på grunn av endringer i kommunes regelverk, som nå kun gir anledning til at PC stilles til disposisjon i forbindelse skolearbeid på skolen. Videre slår utdanningsdirektøren hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus fast at en anbefaling fra PPT om at en elev bør ha PC, kan bli avvist fra kommunen og sjeldent blir overprøvd av Fylkesmannen.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Innledningsvis vil jeg presisere at alle elever skal få tilpasset opplæring. Det er viktig at forholdene legges til rette slik at også elever med lese- og skrivevansker får den opplæringa de har krav på.
Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære
opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-1. Retten til spesialundervisning omfatter også behovet for særskilt utstyr eller særskilte hjelpemidler for å kunne få tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Elever som er avhengig av PC for å få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, vil derfor ha rett til slikt utstyr dersom det følger av vedtak om spesialundervisning. Alle elever har dessuten rett til en arbeidsplass tilpasset deres behov, jf. opplæringsloven § 9a-2 tredje ledd. Jeg vil også presisere at innvilgelse eller avslag på søknad om spesialundervisning er enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand. Dette innebærer at det stilles krav til saksbehandlingen og at kommunens vedtak kan påklages.
Noen av hjelpemidlene som kan være aktuelle, omfattes av det statlige trygdesystemet. I 2010 ble stønad til ordinært datautstyr tatt ut av hjelpemiddelsortimentet i NAV Hjelpemiddelsentral, som ligger under Arbeidsdepartementets ansvar. Jeg mener denne endringer er problematisk og kan svekke tilgang til PC for elever med lese- og skrivevansker. I regjeringens politiske plattform slås det fast at regjeringen vil gi elever med lese- og skrivevansker tilgang til gratis PC med nødvendig programvare. Dette vil jeg arbeide med i inneværende periode.
Opplæringslovens regler om rett til nødvendige hjelpemidler og utstyr er imidlertid ikke endret som følge av avviklingen av tilskuddsordningen. Dersom det aktuelle hjelpemiddel ikke dekkes av trygden, har kommunen ansvaret for å skaffe utstyret til veie. Jeg vil understreke at skoleeier har ansvaret for å stille det utstyret til rådighet som er nødvendig for at elevene skal få et forsvarlig utbytte av opplæringen, uansett om det er tale om spesialundervisning eller ordinær opplæring.
Elevenes rett til nødvendig utstyr i opplæringen gjelder uavhengig av kommunens økonomi. Det er også viktig å understreke at gratisprinsippet i opplæringsloven gjelder også her, og at utgifter til innkjøp av nødvendig hjelpemidler og utstyr ikke kan kreves dekket av foreldrene eller elevene selv.