Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:631 (2013-2014)
Innlevert: 03.04.2014
Sendt: 03.04.2014
Besvart: 09.04.2014 av finansminister Siv Jensen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Kan statsråden gi en oversikt over hvilke utenlandske transportselskaper som pr. 1. januar 2014 var registrert i mva-registeret, samt hvor mye merverdiavgift som ble innbetalt fra utenlandskregistrerte transportselskaper til den norske staten for kabotasjeoppdrag i Norge i 2011 og 2012?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Først vil jeg gi en kort omtale av merverdiavgiftsreglene for transporttjenester.
Persontransport og godstransport i norsk merverdiavgiftsområde er en merverdiavgiftspliktig tjeneste. Dette gjelder uavhengig av om transporten utføres av norsk eller utenlandsk transportør. Transportørene har registreringsplikt i Merverdiavgiftsregisteret, forutsatt at de øvrige vilkårene for dette også er oppfylt. Transportører som ikke har forretningssted eller hjemsted i merverdiavgiftsområdet, skal registreres ved representant.
Transporttjenester som finner sted i merverdiavgiftsområdet, er fritatt for merverdiavgift dersom transporten skjer direkte til eller fra steder utenfor merverdiavgiftsområdet. Også dette gjelder uavhengig av om transportselskapet er norsk eller utenlandsk. Det er valgfri registrering i Merverdiavgiftsregisteret for transportører som ikke har forretningssted eller hjemsted i merverdiavgiftsområdet, og som kun omsetter slike internasjonale transporttjenester.
Ifølge Skattedirektoratet lar det seg vanskelig gjøre å trekke ut fra Merverdiavgiftsregisteret de opplysningene som representanten Lundteigen konkret etterspør. Blant annet henger det sammen med at for registrering stilles det krav til subjekt (næringsdrivende mv.), type omsetning (omfattet av loven) og størrelsen på omsetningen (beløpsgrense). Registrering knytter seg således først og fremst til hvorvidt det drives omsetning i Norge eller ikke, og ikke på om det er et norsk eller utenlandsk selskap som har omsetningen. Det er ikke noen særskilt registrering for utenlandske virksomheter i det ordinære Merverdiavgiftsregisteret. Som nevnt ovenfor skal næringsdrivende som ikke har forretningssted eller hjemsted i merverdiavgiftsområdet, registreres ved representant. Her kan man få ut tall per næringskode, men det er ifølge Skattedirektoratet flere forhold som gjør at dette tallmaterialet kan bli misvisende. Det er heller ingen egen rapportering av hvor mye som er innbetalt i merverdiavgift i forbindelse med kjøp av transportoppdrag fra utenlandske aktører.
Avslutningsvis vil jeg fremheve at det er flere utfordringer med å kontrollere etterlevelse av registreringsplikt og innbetaling av merverdiavgift for næringsdrivende med så få kontaktpunkter til norsk jurisdiksjon som det kan være tale om her. Utfordringene er dessuten sammensatte og gjelder flere forvaltningsområder. Skatteetaten er imidlertid godt kjent med problemstillingene som det her pekes på og vil også framover arbeide aktivt med andre etater for å forbedre kontrollen.