Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:634 (2013-2014)
Innlevert: 03.04.2014
Sendt: 03.04.2014
Besvart: 14.04.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Kan statsråden bekrefte at elektrifisering av fase 1 på Utsirahøyden vil kunne innebære at bare 49 % av de samlede CO2-utslippene over levetiden fra Utsirahøyden vil bli renset?

Begrunnelse

I pressemeldingen fra OED 13.2 uttaler statsråden at elektrifisering av fase 1 på Sverdrup «betyr en reduksjon på 60-70 % av CO2-utslippene fra Utsirahøyden de neste tiårene sammenliknet med en tradisjonell løsning med kraftturbiner».
I pressemeldingen fra OED 21.2 står det oppgitt at elektrifisering av Sverdrup fase 1 anslås å kutte totalt mellom 11,6 og 13,9 mill. tonn CO2 over levetiden, avhengig av kraftbruk. I samme melding fremgår det at de forventede utslippskuttene ved fullelektrifisering var på mellom 15,6 og 23,6 mill. tonn i 2014.
Disse tallene gir inntrykk av en større usikkerhet om de samlede utslippskuttene enn det statsråden har gitt uttrykk for.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Det valgte konseptet for Sverdrup-funnet medfører at feltet vil drives med kraft fra land fra produksjonsstart. Dette vil realisere betydelige utslippsreduksjoner på kontinentalsokkelen i forhold til en tradisjonell kraftløsning basert på gassturbiner. Både petroleumssektoren og kraftsektoren er underlagt kvoteplikt i EUs kvotesystem, noe som betyr at reduserte utslipp et sted innenfor systemet motsvares av økte utslipp et annet sted.
Det er vanskelig å anslå i dag hvor store de faktiske utslippsreduksjonene på kontinentalsokkelen vil bli som følge av at det er valgt kraft fra land til Sverdrup-funnet fra produksjonsstart. Dette fordi det er usikkerhet særlig rundt kraftbehovet for fremtidige, ikke-besluttede faser av Sverdrup-funnet.
Tallene representanten Hansson refererer til er utarbeidet av operatøren. De to intervallene det vises til representerer usikkerheten i utslippsreduksjoner for kraft fra land til Sverdrup fase en (80 MW) og en 200 MW løsning etablert over to faser (80+120 MW). På grunn av usikkerheten i kraftbehovet representerer nedre og øvre verdi i de to intervallene derfor utslippsreduksjoner ved lavt og høyt kraftbehov for området. Dersom utslippsreduksjoner for to forskjellige kraftløsninger skal sammenlignes, må henholdsvis nedre og øvre verdi i et intervall sammenlignes med nedre og øvre verdi i det andre intervallet.
Hvordan resten av kraftbruken i området skal dekkes blir ikke besluttet nå. Regjeringen jobber for å kunne realisere kraft fra land til de tre andre feltene på Utsirahøyden, og forventer også at selskapene jobber for å kunne realisere dette. Departementet vil følge viktige veivalg for framtidig kraftløsning til området tett.