Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:639 (2013-2014)
Innlevert: 03.04.2014
Sendt: 04.04.2014
Besvart: 08.04.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Må søkere oppfylle alle disse kravene for å komme i betraktning for unntak fra hovedregelen om at man ikke har rett til ektefellepensjon hvis ektefellen din dør innen ett år etter at ekteskapet ble inngått, eller kan det holde om ett av disse kravene er oppfylt?

Begrunnelse

I Lov om Statens Pensjonskasse står det i § 32 (Familiepensjon):

«Rett til enke- eller enkemannspensjon inntrer ikke når medlemmet dør innen ett år etter at det fikk tilsetting med rett til medlemskap i Pensjonskassen eller etter at ekteskapet ble inngått, og dødsfallet skyldes sykdom som medlemmet led av eller hadde symptomer på ved tilsettingen eller vigselen, og som en av ektefellene må antas å ha kjent til. Når særlige grunner taler for det, kan Pensjonskassens styre gi hel eller delvis pensjon i disse tilfellene.»

På hjemmesidene til Statens Pensjonskasse kan man videre lese:

«Noen ganger kan spesielle grunner likevel gi deg rett til ektefellepensjon. Vanligvis krever det et samspill av flere slike grunner, som for eksempel:
- om dere var samboere før ekteskapet
- hvor lenge dere eventuelt var samboere
- om du har hatt ekstraordinære omsorgsoppgaver
- om dere har felles barn
- hvordan de økonomiske forholdene var
- om alderen din er høy»

Undertegnede er blitt gjort kjent med en sak hvor søker fikk avslag på søknad om ektefellepensjon selv om flere av disse oppgitte unntaksgrunnene er oppfylt.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Spørsmålet knytter seg til ektefellepensjon i Statens pensjonskasse. Det foreligger ikke rett til enke- eller enkemannspensjon når medlemmet dør innen ett år etter at ekteskapet ble inngått, og dødsfallet skyldes sykdom som medlemmet led av eller hadde symptomer på ved vigselen og som en av ektefellene antas å ha kjent til. Pensjonskassens styre kan likevel gi hel eller delvis pensjon i disse tilfellene når særlige grunner taler for det.
Stortingsrepresentant Arild Grande viser til Statens pensjonskasses nettsider der det gis en oversikt over noen momenter i vurderingen av om ektefellepensjon kan gis på særskilt grunnlag. Dersom styret innvilger ektefellepensjon på særskilt grunnlag, vil det vanligvis være ut fra en helhetlig vurdering basert på hvordan de ulike momentene i det konkrete tilfellet vektlegges. Det kan likevel ikke utelukkes at ett moment bør tillegges så vidt stor vekt at dette alene leder til at styret finner det tilstrekkelig til å tilstå ektefellepensjon på særskilte grunnlag.
Styret har etter det jeg har fått opplyst hatt en god del slike saker til behandling, og det har gjennom årene blitt etablert en praksis for hvilke momenter og omstendigheter som vektlegges ved bruk av unntaksbestemmelsen.
I tillegg til de momentene som er nevnt på Statens pensjonskasses nettsider, vil jeg også legge til at ekteskapets lengde og varigheten av avdødes medlemskap i Pensjonskassen kan være aktuelle momenter som naturlig inngår i en samlet vurdering av om det er tilstrekkelig grunnlag for å innvilge pensjon.
For ordens skyld vil jeg presisere at et avslag på ektefellepensjon på særskilt grunnlag kan ankes inn for Trygderetten på vanlig måte, hvis gjenlevende mener at vedtaket er uriktig.
Jeg viser for øvrig til mitt svar 13. mars 2014 på skriftlig spørsmål nr. 503 fra stortingsrepresentant Karin Andersen om den aktuelle bestemmelsen i lov om Statens pensjonskasse. Her er det gitt en mer utfyllende redegjørelse for regelverket på dette området. Av dette svaret går det også fram at jeg er i ferd med å vurdere om det kan være grunnlag for å foreta en regelverksendring, uavhengig av en større gjennomgang av etterlatteytelsene i pensjonssystemet generelt.