Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:640 (2013-2014)
Innlevert: 03.04.2014
Sendt: 04.04.2014
Besvart: 09.04.2014 av finansminister Siv Jensen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Jeg viser til oppslaget i Aftenposten 3. april om firmaer som får skatteattest på tross av at samme selskap/eier er siktet for skattesnusk og fengslet for heleri og bedrageri. Skattedirektoratet selv mener at det å få en skatteattest fremstår som et "paradoks".
Vil statsråden foreta seg noe i sakens anledning?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Jeg vil til oppslaget i Aftenposten bemerke at skatteattestene kun gir informasjon om betalingsstatus for skatt og avgift på det tidspunktet attestene er gitt. Skatteattestene bidrar til at det er de leverandører som har gjort opp skatte- og avgiftsrestansene sine, som får oppdrag. Skatteattestene er således en skatterestanseattest. Skatteattestene gir ingen informasjon om skatte- og avgiftsforhold ut over dette.
Flere av de forslagene som har vært oppe i media utfordrer viktige rettssikkerhetsprinsipper, for eksempel om det skal gis opplysninger om pågående bokettersyn eller mistanke om straffbare forhold. Det er et viktig prinsipp i norsk rett at man er uskyldig til det motsatte er bevist, og det vil være uheldig om «uskyldige» aktører utelukkes fra markedet på grunnlag av mistanke.
Det vises videre til at tidligere Fornyings- og administrasjonsdepartementet i 2011 vurderte at EØS reglene setter en skranke for å kunne avvise en leverandør på grunnlag av antatte straffbare forhold når det ikke foreligger rettskraftig dom.
Det er viktig at skatteattestene inneholder opplysninger som Skatteetaten selv kan sikre kvaliteten på. Skatteetaten har for eksempel ikke opplysninger om hvem som er rettskraftig dømt for ulike straffbare forhold, og dette er derfor ikke en type opplysninger som det naturlig å ta inn i skatteattestene.
Det er krevende å komme lenger i arbeidet mot skatteunndragelser gjennom skatteattestordningen. Samtidig vil jeg bemerke at oppslagene i Aftenposten reiser viktige spørsmål og at departementet er opptatt av å se på tiltak for å bekjempe økonomisk kriminalitet.
Det vises for øvrig til svar på spørsmål 641 fra representanten Hans Olav Syversen.