Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:649 (2013-2014)
Innlevert: 08.04.2014
Sendt: 08.04.2014
Besvart: 22.04.2014 av finansminister Siv Jensen

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Vil finansministeren sikre at de ansatte på DFØ sine kontorsteder i Vadsø, Tromsø, Kristiansand, Drammen og Hamar kan få flyttefritak når deres arbeidsplasser flyttes?

Begrunnelse

Før jul vedtok stortingsflertallet at Direktoratet for økonomistyring (DFØ) skulle legge ned de fleste av sine kontorsteder, med unntak av Oslo, Stavanger og Trondheim. For mange av de ansatte vil det være svært krevende å flytte over så store avstander. Det er derfor viktig at staten som arbeidsgiver legger til rette for pendling, eller omstilling til ny jobb, på de stedene der DFØ legger ned. Å gi flyttefritak er et viktig virkemiddel for å lykkes med dette.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Regjeringen ønsker å forenkle og avbyråkratisere. Det er viktig for oss å bruke skattebetalernes penger på en måte som gir mest mulig velferd for innbyggerne.
Som Stortinget ble orientert om før jul 2013, vil en samling av virksomheten i Direktoratet for økonomistyring i Trondheim, Stavanger og Oslo gi en innsparing på i størrelsesorden 20 millioner kroner etter gjennomført omstilling. Dette er penger som vil kunne brukes til andre formål – hvert år framover. Samtidig vil DFØ med denne omstillingen få mulighet for en mer spesialisert og robust organisering. Dette vil legge til rette for økt kvalitet og utviklingskraft.
Omstillingen innebærer at kontorene i Drammen, Kristiansand, Tromsø, Vadsø og deler av Hamar-kontoret legges ned i løpet av 2015. Om lag 110 av DFØs til sammen rundt 350 fast ansatte må flytte til et annet sted i landet, dersom de fortsatt ønsker å jobbe i DFØ.
De ansatte i DFØ har rett og plikt til å følge sine oppgaver dit direktoratet lokaliseres. Når virksomheten flyttes, er det ønskelig at så mange som mulig av de ansatte flytter med til nytt kontorsted. Derfor er virkemiddelbruken i DFØ rettet inn mot dette.
I februar ble det inngått en egen omstillingsavtale mellom DFØ og de ansattes organisasjoner. Et vedlegg til denne avtalen legger til rette for å bruke en rekke virkemidler som vil gjøre det enklere å flytte. Det gis ekstra boliglån fra Statens pensjonskasse, DFØ dekker reisekostnader forbundet med visninger for både den ansatte og familien, og en kan søke om å få dekket utgiftene til selve flyttingen.
DFØ vil også legge til rette for ansatte som ønsker å pendle for en periode. Regelverket som regulerer fleksitid og arbeidstid ses i sammenheng, slik at den som pendler kan få en best mulig arbeidssituasjon. Det gis støtte til hjemreiser. Arbeidsgiver kan bidra til å dekke utgifter til dobbel husholdning i inntil to år.
Ansatte som ikke velger å flytte med sine oppgaver, får støtte til jobbsøking, som jobbsøkerkurs og fri til intervjuer. Der det lar seg forene med DFØs behov for å opprettholde tjenesteleveransene, gis det også mulighet til å slutte før oppsigelstiden er ute. DFØ har videre kontakt med andre virksomheter i flere av de berørte lokalmiljøene for å legge til rette for at ansatte kan finne annet arbeid. DFØ har i planleggingen av omstillingen også lagt stor vekt på å gi de berørte ansatte tid til å finne gode løsninger. Derfor går det minst ett år fra de ansatte fikk melding om flyttingen, til de første kontorstedene legges ned og de ansatte må flytte.
Allerede har flere enn 20 av de om lag 110 som må flytte, sagt opp sine stillinger fordi de har fått seg ny jobb. I tillegg har 5-6 så langt signalisert at de ønsker å flytte eller pendle, og noen vil gå ut i pensjon når kontorstedet legges ned.
Ansatte som ikke ønsker å flytte med oppgavene kan søke om å bli fritatt for flytteplikten. Ingen har rett til å få innvilget flyttefritak, men hver enkelt søknad vil bli vurdert individuelt. Myndigheten til å innvilge fritak fra flytteplikt ligger i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, men er i denne saken delegert. Søknadene vil derfor bli behandlet av direktoratet.
Fritaket gis fra det tidspunktet den ansatte skulle ha flyttet. Et slikt fritak innebærer at arbeidsforholdet opphører, og noen formell oppsigelse er ikke nødvendig. Et flyttefritak betyr også at den ansatte får fortrinnsrett til ny stilling i staten.
I behandlingen av søknader om flyttefritak vil DFØ legge de gjeldende, generelle vurderingskriteriene til grunn:

- avstanden mellom bosted og nytt arbeidssted.
- søkerens alder.
- helseforhold for den ansatte eller den ansattes familiemedlemmer.
- sosiale forhold, for eksempel tilknytning til lokalmiljøet.
- ektefelle eller samboers arbeidssituasjon.
- skoletilhørighet for barn m.v.
- andre forhold.