Skriftlig spørsmål fra Karianne O. Tung (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:653 (2013-2014)
Innlevert: 08.04.2014
Sendt: 08.04.2014
Besvart: 14.04.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Karianne O. Tung (A)

Spørsmål

Karianne O. Tung (A): Hvordan vil regjeringen sørge for at kompetansen i kulturskolene ivaretas når lærere i skoleslaget ikke er inkludert i programmet "kompetanse for kvalitet- videreutdanning av lærere"?

Begrunnelse

Kunnskapsministeren uttalte i sitt svar til representanten Ivar Odnes i spørretimen onsdag 26. mars at kompetanse og muligheten til å videreutdanne seg er like viktig for lærere i estetiske fag som i andre fag. Lærere i kulturskolen har fordypning og høy kompetanse i estetiske fag.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Regjeringen er opptatt av å styrke kvaliteten og kompetansen på flere områder i opplæringen og vi satser nå tungt på blant annet lærerløftet og yrkesfagsløftet. Kompetanse og muligheten til å videreutdanne seg er like viktig for lærere som underviser i estetiske fag som i andre fag, slik jeg fremhevet i Stortingets spørretime 26. mars.
Det er skoleeiers ansvar å sørge for å ha riktig og nødvendig kompetanse i sine skoler. Det innebærer at de har ansvar for å tilsette lærere med godkjent kompetanse. Kommunene er også skoleeiere for kulturskolen, og har i stor grad sørget for at lærere med fordypning og høy kompetanse i estetiske fag har fått stillinger i kulturskolene.
Når det gjelder videreutdanning som del av strategien Kompetanse for kvalitet, inngår de estetiske fagene i dette tilbudet. Hvem som får delta i disse videreutdanningstilbudene er gjenstand for samarbeid og vurdering mellom partene, og faktisk søknad før opptak. Det har vært fremmet ønske om å gi tilbudet til alle lærere og ledere skolen, inklusive kulturskolene.
Dette er spørsmål departementet vil forholde seg til, i samarbeid med partene. I denne omgang vil jeg minne om at Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet i samarbeid har etablert en ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen, for å se tilbudene vi har i dag mer under ett. De ferdigstiller sin rapport i disse dager, og departementene vil motta rapporten etter påske. Formålet er å styrke den samlede innsatsen på området, og kulturskolenes rolle vil sikkert være omtalt, noe jeg ser fram til som grunnlag for vårt felles arbeid videre.