Skriftlig spørsmål fra Karianne O. Tung (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:654 (2013-2014)
Innlevert: 08.04.2014
Sendt: 08.04.2014
Besvart: 14.04.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Karianne O. Tung (A)

Spørsmål

Karianne O. Tung (A): Midlene til kulturskoletimen i SFO er fjernet.
Hvilke konkrete tiltak vil regjeringen gjøre i neste omgang for å stimulere til økt kvalitet i, og fortsatt utvikling av skoleslaget?

Begrunnelse

Kunnskapsministeren uttalte følgende i sitt svar til Ivar Odnes i spørretimen 26. mars: "Denne regjeringen valgte å fjerne kulturskoletimen i SFO og omdisponere de midlene som var satt av til dette". Kulturskoletimen kom som en følge av, og er en videreføring av statlige stimuleringsmidler som hadde til hensikt å sikre kvalitet og utvikling i norske kulturskoler. Rapport 2013-14 fra Proba samfunnsanalyse (for Utdanningsdirektoratet)viser at stimuleringsmidlene virker etter hensikten.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Kommunene er skoleeiere for kulturskolen, og har ansvar for tilbudene som utvikles og kvaliteten i sine kulturskoler. Regjeringen har tillit til at kommunene finner gode løsninger, og ser at det satses på skoleslaget med tilsetting av lærere med fordypning og høy fagkompetanse.
Det er viktig å sikre at barn og unge får gode kulturopplevelser, og at unge talenter skal få anledning til fordypning og utvikling, uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn. Derfor trenger vi kulturskolene. De representerer et eget skoleslag som er lovpålagt for kommunene, men et tilbud for elevene. Kulturskolene står både for fordypnings- og breddetilbud. Dette har vi ikke endret på, og har heller ikke planer om det.
Når det gjelder videre utvikling av skoleslaget, og hvordan staten vil bidra til dette, vil jeg i denne omgang vise til at Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet i høst etablerte en ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen, som har i oppdrag å vurdere den samlede innsatsen på området. Vi får denne rapporten like over påske. Kulturskolenes rolle og utvikling vil sikkert være omtalt, noe jeg ser fram til som grunnlag for vårt felles arbeid videre.