Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:657 (2013-2014)
Innlevert: 08.04.2014
Sendt: 09.04.2014
Besvart: 16.04.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Norsk Polarinstitutt har i forbindelse med sin høringsuttalelse til 23. konsesjonsrunden kartlagt i detalj utbredelsen av Iskanten.
Vil statsråden i det videre arbeidet med 23. konsesjonsrunde og oppfølging og rullering av forvaltningsplaner la anbefalingene fra Norsk Polarinstitutts legge avgjørende føringer for sitt og regjeringens arbeid?

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Regjeringen forholder seg til de rammer for 23. konsesjonsrunde som Stortinget har lagt til grunn ved åpningen av Barentshavet sørøst, jf. Meld. St. 36 (2012-2013), Meld. St. 41 (2012-2013) og Innst. 495 S (2012-2013). For 23. konsesjonsrunde gjelder bl.a. at det ikke vil være tillatt med leteboring i oljeførende lag i perioden 15. desember – 15. juni i områder nærmere enn 50 km fra den faktiske/observerte iskanten.
Stortinget har samtidig forutsatt at dette ikke legger føringer på definisjonen av iskanten og polarfronten i neste forvaltningsplan. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget vedrørende spørsmålet om petroleumsvirksomhet ved iskanten i forbindelse med en oppdatert faglig definisjon.
I sammenstillingen av det faglige grunnlaget vil alle berørte etater og faginstitusjoner, herunder Norsk Polarinstitutt, bli trukket inn.