Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:651 (2013-2014)
Innlevert: 09.04.2014
Sendt: 09.04.2014
Besvart: 22.04.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Senter for Krisepsykologi (SfK) har i dag en intensjonsavtale med Helsedirektoratet med sikte på å bli et nasjonalt kompetansesenter. Denne avtalen har kommet i gang etter initiativ fra Helsedirektoratet, men beslutningen om SfK skal bli kompetansesenter er enda ikke fattet, fordi Helsedirektoratet er i en prosess med å gjennomgå kunnskap- og kompetansesentrene på helse-, omsorg- og velferdsområdet.
Når tid vil det bli fattet en endelig beslutning om SfK blir et nasjonalt kompetansesenter?

Begrunnelse

Senter for krisepsykologi har en unik kompetanse i å planlegge, organisere og gjennomføre psykososial hjelp både til rammede, og til den allmenne befolkningen etter kriser og katastrofer. Denne kompetansen kan både inngå som en integrert del av den nasjonale krise og katastrofeberedskapen og bidra til videre kompetanseoppbygging i det samlede hjelpeapparatet. Til tross for at senteret i mange år har fungert som et nasjonalt kompetansesenter, har det i dag ingen offentlig støtte til sin drift, med unntak av to driftstilskudd fra Helse vest. Senteret drives i hovedsak av tidsavgrensede prosjektmidler, noe som skaper en uforutsigbar situasjon når det gjelder å skape langsiktig utvikling, og som gjør at det ikke er midler til rekruttering av nye medarbeidere som kan sikre at senterets kompetanse føres videre. Uten statlig finansiering vil senterets unike kompetanse på sikt gå tapt.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Gjennom tildelingsbrevet for 2012 fikk Helsedirektoratet i oppgave å gjennomgå kompetanse-sentre utenfor de regionale helseforetakene. Sentrene er sentrale i nasjonale myndigheters satsninger for å styrke kompetansen, særlig i kommunale helse- og omsorgstjenester. I et tilleggsoppdrag av august 2012 fra Helse- og omsorgsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ble Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet bedt om å utrede mulighetene for et tettere og bedre samarbeid mellom miljøer som jobber med kunnskapsstøtte blant annet innenfor psykisk helse og barnevern. Forslag til samfunnsoppdrag for sentrene ble sendt på høring med høringsfrist 31. januar 2014. Helsedirektoratet leverte 17. mars 2014 til Helse- og omsorgsdepartementet og Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet en rapport som presenterer gjennomgangen av kompetansesentrene, samt forslag til samfunnsoppdrag med innarbeidete innspill fra høringsrunden. Helse- og omsorgsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet er i prosess med å avgjøre hvordan gjennomgangen skal følges opp videre. Senter for Krisepsykologi har vært og er en meget verdifull bidragsyter til den pågående innsatsen for de rammede og berørte etter 22. juli og overfor berørte etter andre kriser og katastrofer. Helsedirektoratet inngikk i 2012 en intensjonsavtale med Senter for Krisepsykologi om å samarbeide for å utnytte Senter for Krisepsykologi som et nasjonalt kompetansemiljø. Senter for Krisepsykologi vil bli vurdert i arbeidet med gjennomgangen av kompetansesentrene utenfor de regionale helseforetakene.