Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:658 (2013-2014)
Innlevert: 09.04.2014
Sendt: 09.04.2014
Besvart: 25.04.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Vil samferdselsministeren sørge for at overskuddsmassene fra utbyggingen av E6 ved Alta går til andre samfunnsnyttige formål fremfor å dumpe det i sjøen?

Begrunnelse

I Innst. 450 S (2012-2013) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal Transportplan 2014-2023 skriver en samlet komité:

"Komiteen viser til planene for utbygging av E6 vest for Alta. Dette vil frigi mye masse som nå planlegges å dumpe i sjø. Komiteen mener at det raskest mulig må utredes om massene i stedet kan benyttes til nødvendig utvidelse av rullebanen på Alta lufthavn."

Dersom dette skal bli en realitet må relevante etater straks igangsette et arbeid.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg vil innledningsvis vise til at E6 vest for Alta er et stort utbyggingsprosjekt, og gjennomføringen medfører relativt store mengder overskuddsmasser. Prosjektet omfatter bygging av flere tunneler, og bygging av veg i dagen gir også et betydelig bidrag til masseoverskuddet.
Statens vegvesen har over lang tid hatt god dialog med Alta kommune for å utnytte overskuddsmassene til samfunnsnyttige formål. Parallelt med dette har Statens vegvesen regulert inn deponiområder i sjø som reserveløsninger. Vanskelig topografi og begrensede arealer på land er årsaken til dette.
Etter avtale med Alta kommune har det vært forutsatt at overskuddsmassene fra utbyggingen de nærmeste tre årene bl.a. skulle benyttes til opparbeidelse av et nytt industriområde på Møllnes. Av forskjellige årsaker måtte realiseringen av dette industriområdet skrinlegges.
Alta kommune har derfor som et alternativ sett på mulighetene for å benytte overskuddsmassene til en forlengelse av rullebanene ved lufthavnen i Alta. Stortinget har også vist til saken om overskuddsmassene i Innst. 450 S (2012-2013). Samferdselsdepartementet har bedt Avinor om en redegjørelse for dette tidligere som en del av oppfølgingen av Stortingets innstilling og også nå i forbindelse med dette spørsmålet.
Avinor har opplyst om at selskapet på nåværende tidspunkt ikke har planer om en utvidelse av rullebanen og at lengden på rullebanen er tilstrekkelig for de flytyper som i dag opererer ved lufthavnen. Jeg understreker at Avinors organisering som statsaksjeselskap innebærer at det er styret i selskapet som er ansvarlig for prioritering av midler til drift og investeringer.
En forlengelse vil ifølge Avinor, uavhengig av overskuddsmasser, innebære betydelige investeringer gjennom bl.a. flytting av instrumentering, mulig utskifting av bunnmasser og nytt toppdekke. I tillegg er det usikkert hvilken effekt en slik forlengelse vil gi. Avinor har derfor ikke behov for disse overskuddsmassene og ser gjerne at andre med et slikt behov får benytte seg av disse.
Dersom Alta kommune likevel ønsker å benytte seg av massene til en ev. senere forlengelse av rullebanen, har Avinor sagt seg villig til å bistå med faglig støtte og også søke om ny konsesjon for dette. Dette under forutsetning om at tiltaket ikke påvirker driften ved lufthavnen negativt eller påfører Avinor økonomiske og planrelaterte forpliktelser.
Regjeringen har i sin politiske plattform vist til at den vil legge til rette for at kommuner og private kan delta i utvikling i og rundt flyplasser. Det er i den forbindelse viktig å vurdere i sak til sak hvilke bindinger dette legger på Avinor og forholdet til andre viktige investeringer i lufthavnnettet. Jeg vil for øvrig om kort tid avholde et møte med Alta kommune for en nærmere drøfting av saken.