Skriftlig spørsmål fra Laila Gustavsen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:663 (2013-2014)
Innlevert: 10.04.2014
Sendt: 10.04.2014
Besvart: 23.04.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Laila Gustavsen (A)

Spørsmål

Laila Gustavsen (A): Har statsråden tillit til ordenssjefens fagkompetanse i saken, og kan han forsikre ansatte i Norge om at de ikke bryter lojalitetsplikten i en tilsvarende situasjon?

Begrunnelse

I avisen Drammens Tidende den 4. april i år kan vi lese at stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Morten Wold kritiserer politiets lokale ordenssjef Dag Ebbestad, for å delta i den offentlige debatten om et tiggerforbud. Ifølge avisen mener Frp representanten at politiet skal være varsomme med å flagge politiske meninger.
Wold er sitert på følgende måte: "Ebbestad har sikkert rett i det han sier, men det er ikke politiets, Ebbestads, eller hans kollegers rolle å komme med slike politiske utspill, for å påvirke politiske beslutninger". Videre sier Wold at han mener politiet "finner det de leter etter" som en kommentar til at den lokale ordenssjefen sier at "han ikke har sett noen bakmenn i Drammen".
Mitt spørsmål handler ikke om regjeringens syn på tigging. Det er kjent gjennom lovforslaget som nå er på høring. Det jeg imidlertid ber statsråden avklare er forholdet mellom ytringsfrihet og lojalitetsplikt.
Ytringsfriheten er rettslig beskyttet i menneskerettighetskonvensjonen og av Grunnlovens § 100. Det er noen begrensninger i ytringsfriheten som er lovregulert, men ansattes deltagelse både med fakta og meninger i en sak i det offentlige rom, er ikke nevnt.
Mange ansatte kvier seg for å delta i offentlig debatt, blant annet på grunn av slike reaksjoner som det vi har sett fra stortingsrepresentant Wold. Konsekvensen kan bli mindre kunnskap og mindre åpenhet. Derfor går denne saken langt utenfor den konkrete saken i Drammen. Innerst inne omhandler den personers rett til å fritt utale sine meninger og delta med sin kunnskap, også når de går på tvers av både arbeidsgivers og et politisk flertalls syn.
Sivilombudsmannen har uttalt seg om forholdet mellom ytringsfrihet og lojalitetsplikt og kort oppsummert er tolkningen at det bare er ytringer som på en illojal måte skader arbeidsgivers interesser, som rammes av lojalitetsplikten.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Ansattes rett til å ytre seg om det livsområdet de arbeider med er vernet av Grunnloven § 100 og den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 10.
Ansatte i politiet må som alle andre stå til ansvar for egne ytringer og tåle godt når andre utrykker at de mener den rollen de innehar burde medføre tilbakeholdenhet om ytringer rundt politiske spørsmål.
Jeg er opptatt av å legge til rette for åpne og frie debatter om viktige samfunnsspørsmål og mener politiets tjenestemenn og tjenestekvinner kan bidra godt i slike debatter.
Samtidig forstår jeg at politikere kan reagere på uttalelser om politiske spørsmål i tråd med representanten Wolds reaksjon. Det er debatter om innhold og form som jeg mener er et gode for demokratiet.