Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:678 (2013-2014)
Innlevert: 14.04.2014
Sendt: 14.04.2014
Besvart: 25.04.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Ifølge AML § 14-12 b) skal innleier gi bemanningsforetaket de opplysninger som er nødvendige for at de kan ivareta kravet om likebehandling. Slike opplysninger blir i dag gitt mht. lønn, men ikke mht. arbeidstid. Bemannings-foretakene har ikke den tilgang til lokale arbeidstidsavtaler som statsråden forutsetter i dokument nr. 15:581 (2013-2014). Undertegnede er kjent med at det foreligger skriftlige, ubesvarte purringer til HINAS om dette.
Vil statsråden påse at nødvendige opplysninger fra helseforetakene blir gitt?

Begrunnelse

Ifølge Statsrådens svar på Dokument nr. 15:581 (2013-2014) har vikarbyrået tilgang til lokale avtaler som regulerer arbeidsforholdene i det enkelte foretak, og informasjon om etablert arbeidstid på den enkelte sykehusavdeling. Dette er så vidt jeg kan se, ikke korrekt. Det foreligger endog skriftlige – men ubesvarte - purringer på dette til HINAS. Så dette er allerede tatt opp med HINAS, slik Statsråden viser til i sitt svar.

Det er avgjørende at lovens forutsetninger om likebehandling av innleid arbeidskraft kommer på plass. Vikarbyråene må få tilgang til - og informasjon om - lokale arbeidstidsavtaler, slik loven forutsetter.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det skal være ordnede arbeidsforhold i norske sykehus og jeg er derfor opptatt av de problemstillingene som stortingsrepresentant Ropstad reiser om arbeidsmiljølovens bestemmelser og informasjonsplikt.

I mitt svar på tidligere spørsmål fra stortingsrepresentanten knyttet til samme sak (spørsmål nr. 581 i inneværende år), så viste jeg til at spørsmålet om ivaretakelse av informasjonsplikten kan betraktes som en uenighet av kontraktsrettslig karakter, og som følgelig må håndteres mellom partene. Jeg viste videre til arbeidsmiljølovens særskilte tvistebestemmelser som blant annet gjelder tvister med bakgrunn i de aktuelle bestemmelsene i loven.

Jeg er kjent med at leder for styringsgruppen som gjennomførte anskaffelsen og HINAS har tatt et initiativ til et møte med NHO Service og et møte med alle leverandørene. Møtene vil finne sted i løpet av mai. Det er prinsipielt viktig at avtalepartene møtes og søker å avklare og diskutere håndtering av eventuell uenigheter dem i mellom. Jeg har god tro på at partene da kommer frem til en felles forståelse av hvilke krav arbeidsmiljøloven stiller for å kunne oppfylle kravet om likebehandling.

Avslutningsvis vil jeg understreke at det selvfølgelig et absolutt krav fra min side at helseforetakene drives i tråd med arbeidsmiljølovens regler og at de respekterer de inngåtte rammeavtalene.