Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:668 (2013-2014)
Innlevert: 10.04.2014
Sendt: 10.04.2014
Besvart: 28.04.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Øystein Langholm Hansen (A)

Spørsmål

Øystein Langholm Hansen (A): Vil samferdselsministeren ta initiativ til at det blir fremdrift i utbyggingsplanene ved Egersund stasjon?

Begrunnelse

I følge oppslag i Stavanger Aftenblad 31. mars i år har Rom Eiendom utarbeidet forslag til utnyttelse av ledige arealer ved Egersund stasjon. Med forslaget vil det blant annet bli en tredobling av antall parkeringsplasser for pendlere. I tillegg vil det bli næringsarealer og boliger på området.
Rom Eiendom, som er NSBs eiendomsselskap, må avklare prosjektet med Jernbaneverket, som er et statlig forvaltningsorgan.
Jernbaneverket har imidlertid ikke svart på Rom Eiendoms planer, i følge avisoppslaget.
Det kan virke forvirrende at den ene statlige jernbaneaktøren ikke kommuniserer med den andre.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: La meg innledningsvis understreke at regjeringen er opptatt av å bidra til man fortetter og utvikler områder rundt jernbanestasjoner og andre kollektivknutepunkt, deriblant ved å legge til rette for gode parkeringsmuligheter.
Vedrørende Jærbanen og Egersund stasjon så har Samferdselsdepartementet nylig gitt Jernbaneverket i oppdrag å starte planarbeidet for videre utbygging av dobbeltspor på Jærbanen, i første omgang mellom Sandnes og Nærbø. Dette planarbeidet som startes opp i år, vil gi viktige innspill til den videre utviklingen av togtilbudet også sør for Nærbø. I 2015, når planleggingen har kommet et godt stykke på vei, vil Jernbaneverket komme med en anbefaling om hvordan arbeidet med utbyggingen av Jærbanen videre fra Nærbø til Egersund skal gjennomføres.
En eventuell dobbeltsporutbygging videre til Egersund vil kunne kreve store endringer på Egersund stasjon, med utbygging av tilstrekkelig vende- og hensettingskapasitet. Jernbaneverket mener derfor at en ytterligere utbygging på stasjonsområdet må ses i sammenheng med behovet for at Egersund stasjon skal bli et godt og effektivt kollektivknutepunkt. Vi bør derfor unngå at det i dag gjøres investeringer som kan vise seg å måtte endres vesentlig om kort tid eller som vanskeliggjør en senere utbygging av et slikt kollektivknutepunkt. Jeg støtter en slik tilnærming.
Jeg har fått opplyst at Jernbaneverket ikke har mottatt noen henvendelser om denne konkrete saken, men at Jernbaneverket vil involvere alle interessenter i det videre planarbeid for få en optimal løsning for bl.a. stasjonsområdet. Dette gjelder både kommunen, fylkeskommunen og utbyggere i området.
Jeg er imidlertid opptatt av at det legges til rette for gode parkeringsmuligheter i tilknytning jernbanestasjoner da jeg mener at dette er ett av de viktigste tiltakene som kan gjennomføres for å få flere til å reise med toget. Ikke minst gjelder dette for pendlere. Jeg vil derfor be om at Jernbaneverket sammen med kommunen og Rom Eiendom AS, ser på muligheten for å utnytte arealene rundt stasjonen uten at det legger begrensinger på en senere utvidelse og ombygging av stasjonen til et kollektivknutepunkt. Ikke minst gjelder det muligheten for økt bilparkering i tilknytning til stasjonen. Jeg viser i den sammenheng også til mitt svar på Dokument nr. 15:534 (2013-2014).