Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:671 (2013-2014)
Innlevert: 10.04.2014
Sendt: 11.04.2014
Besvart: 15.04.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): I Innstillingen til Nasjonal transportplan 2014-23 ba en samlet komité regjeringen vurdere en nasjonal TT-ordning i løpet av første del av planperioden. Fremskrittspartiets medlemmer skrev i egen merknad at det bør utarbeides nasjonale retningslinjer for kvalitet og kvantitet for TT-transporten.
Kan statsråden gi en statusoppdatering på arbeidet med å etablere en nasjonal TT-ordning for de som ikke kan benytte ordinær kollektivtransport?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg viser til det pågående forsøket rettet mot TT-brukere med særlige behov. Formålet med forsøket er å gi et forbedret tilbud til TT-brukere med særlige behov og å få økt kunnskap om organisering og kostnader knyttet til dette. Forsøket er nærmere omtalt bl.a. i Prop. 1 S (2013-2014) fra Samferdselsdepartementet.
Samferdselsdepartementet har bedt fylkeskommunene som deltar i forsøket om at de presenterer et opplegg for evaluering av ordningen i løpet av april i år, herunder med brukermedvirkning og tidsplan. Det er forutsatt at evalueringene av forsøkene ferdigstilles senest før utløpet av 3. kvartal i år. Etter at departementet har gjennomgått evalueringene, vil det bli aktuelt å vurdere etablering av en nasjonal TT-ordning for dem som ikke kan benytte ordinær kollektivtransport.