Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:674 (2013-2014)
Innlevert: 10.04.2014
Sendt: 11.04.2014
Besvart: 24.04.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): FNs klimapanel har konkludert med at mer enn tre firedeler av kjente fossile reserver må bli liggende i bakken dersom vi skal nå togradersmålet, og minst halvparten av olje og gass. Verdens største oljeselskap, ExxonMobil, ga i en rapport 31.3. et klart svar til sine investorer: «We are confident that none of our hydrocarbon reserves are now or will become «stranded».»
Hvordan vurderer statsråden klimarisikoen fra Statoils olje- og gassreserver, og på hvilken måte følger departementet dette spørsmålet opp med Statoil?

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: I ”World Energy Outlook 2013” har Det internasjonale energibyrået (IEA) laget et scenario for hvordan global temperaturøkning kan begrenses til to grader. I følge IEA vil etterspørselen etter gass i dette tograders-scenarioet, bli 20 prosent høyere i 2035 enn i dag, mens etterspørselen etter olje vil bli bortimot like stor som i dag. Når en også tar hensyn til avtakende årlig produksjon fra eksisterende felt, er det nødvendig med meget store investeringer i ny produksjonskapasitet i olje- og gassindustrien for å kunne møte denne etterspørselen. Statoil er en viktig aktør i dette bildet.
Regjeringen arbeider med en ny eierskapsmelding. Inntil den er fremlagt, legger regjeringen til grunn prinsipper og forventninger til hvordan selskaper med statlig eierandel arbeider med samfunnsansvar, herunder miljø- og klimatiltak, slik de er omtalt i Meld. St. 13 (2010-2011). Det forventes blant annet at selskapene skal være i fremste rekke når det gjelder miljøtiltak i sin bransje og at selskapene identifiserer og rapporterer på vesentlige målindikatorer knyttet til sin miljø- og klimapåvirkning, og at dette gjøres i dialog med viktige interessenter.
Klimaforandringene er med på å forme Statoil forretningsbeslutninger. Statoil har utarbeidet en klimapolitikk som selskapet implementerer i sin forretningsplanlegging og strategiutvikling. Et av tiltakene er å søke å ta i bruk beste tilgjengelige teknologi og praksis for å drive selskapets anlegg med høy grad av energieffektivitet og redusere klimagassutslippene. Statoil har ambisjon om å være industriledende innen karboneffektivitet. Selskapet har flere ganger tatt til orde for at det må etableres en karbonpris som reflekterer de reelle konsekvensene av utslipp av klimagasser for å stimulere til teknologiutvikling som produserer energi med et minimum av klimagassutslipp. Selskapet har offentliggjort langsiktige utslippsmål for ulike produktsegmenter fra felt der Statoil er operatør.
FNs klimapanel (IPCC) la søndag 13. april frem tredje del av sin femte hovedrapport. Klimapanelet peker på at de energirelaterte klimagassutslippene kan bli redusert signifikant dersom man erstatter gjennomsnittlige kullkraftverk med moderne og effektive gasskraftverk.
Statoil er nest største tilbyder av naturgass til Europa. Bruk av naturgass bør stå sentralt for å redusere CO2-utslippene. Det er min vurdering at Statoil gjennom teknologiutvikling og en fremtidsrettet klima- og miljøpolitikk vil kunne yte et betydelig bidrag til løsning av klimautfordringene.
Dette er også et tema som jevnlig tas opp i møter mellom departementet og selskapet, herunder et fast årlig møte om samfunnsansvar med særlig vekt på utfordringer knyttet til klimagassutslipp.