Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:680 (2013-2014)
Innlevert: 22.04.2014
Sendt: 22.04.2014
Besvart: 02.05.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Vil Arbeids- og sosialministeren ta initiativ til nødvendige regelendringer som åpner for at det kan innvilges pleiepenger i en periode etter operasjonen for foresatte til skoliose-opererte også i aldersgruppa 12-18 år?

Begrunnelse

Skoliose er en ryggsykdom som rammer barn og unge, for de fleste i 12-16 års alderen. Alle med en ryggskjevhet over 45 grader tilbys operasjon, dvs. avstiving av ryggsøylen som retter opp ryggsøylen så lang som mulig. Det innebærer at de har en avstivet rygg resten av livet.
Ortopedene anser dette som et svært omfattende inngrep og at pasienten vil trenge omfattende hjelp og oppsyn i ca. 4 uker etter inngrepet. Også til vanlige gjøremål som å kle på seg, gå på toalettet, sette seg, reise seg osv., for å unngå at implantatet ikke løsner eller at ryggsøylen ikke skades. Det naturlige vil være at pårørende står for denne hjelpen.
I følge folketrygdloven skal pleiepenger utbetales til pårørende/foresatt til alle under 12 år, mens det for barn over 12 år er satt krav om at sykdommen er kronisk (livslang) eller livstruende.
Foresatte til skolise-opererte opplever nå at NAV konsekvent avslår søknader om pleiepenger hvis pasienten et over 12 år, selv om det er anbefalt å søke om dette fra ortopedene ved sykehuset operasjonen er foretatt ved. Begrunnelsen er at sykdommen ikke står på listen over kroniske sykdommer som gir rett til pleiepenger. Behovet for pleie en tid etter operasjonen er imidlertid like stor for pasienter over 12 år som under 12 år.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Retten til pleiepenger er regulert i folketrygdloven kapittel 9 Stønad ved barns og andre nærståendes sykdom. Pleiepenger gis i tre til dels meget ulike situasjoner: pleiepenger ved omsorg for et barn som er innlagt i helseinstitusjon (folketrygdloven § 9-10), pleiepenger ved omsorg for barn med en livstruende eller annen svært alvorlig sykdom (folketrygdloven § 9- 11) og pleiepenger for pleie av en nærstående i livets sluttfase (folketrygdloven § 9-12). Pleiepenger har de samme kravene til forutgående yrkesaktivitet som ved sykepenger og beregnes som sykepenger.
Spørsmålet fra representanten gjelder pleiepenger ved omsorg for et barn som er innlagt i helseinstitusjon. Det framgår av folketrygdloven § 9-10 at det ytes pleiepenger til en som har omsorg for barn under 12 år som er eller har vært innlagt i helseinstitusjon eller er behandlet poliklinisk i sykehus hvis barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie. Det er et vilkår at pleiebehovet strekker seg over mer enn sju kalenderdager. Pleiepenger etter denne bestemmelsen gis fra og med åttende dag. Dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, gjelder retten til barnet fyller 18 år.
Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at skoliose i hovedsak ikke er en kronisk sykdom, fordi tilstanden kan helbredes ved operasjon. Direktoratet understreker at hver søknad behandles individuelt. I enkelte tilfeller kan tilstanden derfor likevel anses som kronisk basert på foreliggende medisinsk dokumentasjon, og i slike tilfeller vil retten til pleiepenger gjelde til barnet fyller 18 år. Direktoratet har videre opplyst meg om at det derfor ikke er slik at søknader konsekvent avslås basert på diagnosen skoliose alene.
Som det framgår av redegjørelsen fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, kan skoliose etter en konkret vurdering anses som kronisk sykdom og dermed i slike tilfeller gi rett til pleiepenger til barnet fyller 18 år. Etter mitt syn er det på denne bakgrunn ikke hensiktsmessig eller nødvendig med endringer i regelverket som foreslått av representanten.