Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:681 (2013-2014)
Innlevert: 22.04.2014
Sendt: 23.04.2014
Besvart: 02.05.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): I pressemelding datert 13 nov. varslet Miljødirektoratet at det kunne være aktuelt å åpne for ekstra uttak av bjørn nå i vår.
Vil dette bli gjort?

Begrunnelse

I pressemeldingen viser direktøren for Miljødirektoratet til at lisensjakt skal være hovedvirkemiddel for å regulere bestanden av bjørn. I fjor høst ble det satt en kvote for lisensfelling på 18 dyr. Kun 2 ble tatt ut. I følge rovviltforliket pkt 2.2.4 har Miljøforvaltningen et ansvar for uttak av restkvote når ikke hele kvoten er tatt ut ved lisensjakt.
Miljødirektoratet varslet derfor i pressemeldingen at det vil kunne være "aktuelt å felle bjørn til våren". Det blir i tillegg til manglende resultat av lisensjakten også sett i sammenheng med at omfanget på skader som bjørn har forårsaket i fjorårets beitesesong hadde økt.
Spørsmålet det nå er grunn til å stille er om dette bare var noe Direktoratet sa for å dempe gemyttene eller om det vil være aktuelt å felle flere bjørn i løpet av våren.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Jeg er opptatt av at vi skal kunne ta ut rovvilt som utgjør et skadepotensial for å dempe konfliktnivået. Jeg er også opptatt av at det gjennomføres på en effektiv måte. Miljødirektoratet har stor oppmerksomhet på mulighetene for vårfelling av brunbjørn. I november 2013 varslet direktoratet at vårfelling ville bli vurdert i områder som har hatt store skader i 2013, det vil si i indre deler av trøndelagsfylkene, samt i østre deler av Oppland. I tilknytning til de østre deler av Oppland vil direktoratet også følge med på Hedmarksvidda. Også Hattfjelldal kommune i Nordland er et aktuelt område. Status pr. i dag er at det er kun i Klæbu og Selbu kommuner i Sør-Trøndelag og i Grane og Brønnøy kommuner i Nordland det så langt er gjort observasjoner av brunbjørn som har gjort det aktuelt å fatte vedtak om uttak. Disse vedtakene ble fattet av Miljødirektoratet 27. og 29.04.2014.
Miljødirektoratet er innstilt på å fatte ytterligere vedtak om uttak så snart det foreligger grunnlag for det. Statens naturoppsyn vil gi Miljødirektoratet umiddelbar melding dersom det verifiseres flere brunbjørn i de aktuelle områdene.
I tillegg er det viktig å vise til at lokalbefolkningen oppfordres til å melde fra om spor og observasjoner. Jeg minner om at Rovdata har etablert en nettbasert ordning der publikum kan melde inn sine rovviltobservasjoner (skandobs.no). Informasjonen som leveres der vil bli fulgt opp av Miljødirektoratet.