Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:683 (2013-2014)
Innlevert: 23.04.2014
Sendt: 23.04.2014
Besvart: 29.04.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Vil olje og energiministeren gjøre en selvstendig gjennomgang av de forskjellige vurderingene som foreligger og gi til kjenne sine vurderinger av disse i god tid før av Plan for utbygging og drift til fremlegges for Stortinget?

Begrunnelse

I offentligheten foreligger det nå en rekke vurderinger og tallgrunnlag vedrørende en områdeløsning med kraft fra land for Utsiraområdet.
Fremdrift og utfall av den forestående Stortingsbehandlingen av Plan for utbygging og drift av Johan Sverdrup fase 1 vil i stor grad avhenge av hvilken løsning som velges for kraft fra land, og hvilke vurderinger som legges til grunn for denne.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: På samme måte som for et industriprosjekt på land så er det de industrielle aktørene, rettighetshavere, som er ansvarlig for å gjennomføre aktiviteten på sokkelen. Dette gjelder leting, utbygging og drift, herunder ansvaret for både å planlegge og å gjennomføre feltutbygginger. Dette arbeidet gjennomføres basert på de rammebetingelser som er fastsatt av myndighetene.
Det er således operatøren og rettighetshavernes ansvar å gjennomføre utbygginger på norsk sokkel i tråd med gjeldende sikkerhetskrav, innen planlagt tid og kostnad, og med god kvalitet. De øvrige rettighetshaverne har en viktig oppgave i å påse at det beslutningsgrunnlaget operatøren legger frem er av god kvalitet. Det er ikke myndighetenes rolle å kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget som er etablert gjennom omfattende industrielle og kommersielle prosesser, men oljemyndighetene følger arbeidet i rettighetshavergruppen tett og kommer med innspill til operatørens arbeid underveis.
I tråd med etablert praksis har Oljedirektoratet, for å legge til rette for en god myndighetsbehandling av plan for utbygging og drift, gjennomgått resultater fra rettighetshavernes konseptstudier for Sverdrup-prosjektet. Basert på denne gjennomgangen har Oljedirektoratet kommet med spørsmål og innspill til operatøren om forhold som må belyses.
Hovedvirkemidlet for å begrense CO2-utslippene fra sokkelen er den høye utslippskostnaden selskapene står overfor gjennom det europeiske kvotesystemet og CO2-avgiften, i dag samlet på om lag 450 kr/tonn CO2.
Investeringsbeslutning og innlevering av plan for utbygging og drift for Sverdrup er planlagt tidlig i 2015. Sverdrup-utbyggingen vil bli forelagt Stortinget. Selskapenes tidsplan er rettet inn mot å få utbyggingen behandlet i Stortinget i vårsesjonen 2015. Produksjonsstart er estimert til slutten av 2019.