Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:694 (2013-2014)
Innlevert: 24.04.2014
Sendt: 24.04.2014
Besvart: 02.05.2014 av utenriksminister Børge Brende

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): På hvilken måte vil regjeringen bedre legge til rette for at norsk helsepersonell og andre humanitære hjelpearbeidere kan bidra med sine kunnskaper i arbeid i fattige land?

Begrunnelse

Blant de største utfordringene for global helse er mangelen på diagnoseverktøy, vaksiner og medisiner tilpasset fattiges behov, samt manglende tilgang til medisinsk behandling og utdannet helsepersonell. Etter undertegnedes mening må vi legge best mulig til rette for at norsk helsepersonell og andre humanitære hjelpearbeidere kan bidra med sine kunnskaper i arbeid i fattige land.
Leger Uten Grenser har tatt til orde for en rekke tiltak som har som målsetning å bedre tilrettelegge for at norsk helsepersonell og humanitære hjelpearbeidere kan reise ut for å bidra med sine kunnskaper. Dette inkluderer blant annet behovet for at feltarbeidere fortsatt kan stå i sin pensjonsavtale ved ulønnede permisjoner i forbindelse med feltarbeid; mulige modeller for skattereduksjon ved humanitært feltarbeid; bedre tilrettelegging for permisjoner/ansiennitetsberegning i forbindelse med humanitært feltarbeid; forbedrede rutiner for godkjennelse av relevant feltarbeid som medisinsk praksis; samt tropemedisinkurs av tilfredsstillende kvalitet i Norge.
Undertegnede mener en rekke av disse tiltakene – som favner ulike statsråders ansvarsområder – er svært interessante, og imøteser regjeringens vurdering av disse.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Regjeringen er svært opptatt av å bidra til at det humanitære systemet leverer så effektivt og godt som mulig innen viktige arbeidsområder som helse, mat og beskyttelse. Dette gjør vi både gjennom finansiering av humanitære tiltak og ved å bidra med rett personell og utstyr til rett tid i humanitære katastrofer.
Norge er blant de største humanitære bidragsytere globalt. Vår humanitære bistand går både gjennom FN-systemet, det internasjonale Røde Kors og frivillige organisasjoner, deriblant flere store norske NGOer. De norske frivillige organisasjonene rekrutterer sine dyktige medarbeidere både lokalt i de land tiltakene gjennomføres, globalt og i Norge. Gjennom den omfattende støtten til norske organisasjoner som Flyktninghjelpen, Norges Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og Norsk Folkehjelp, bidrar regjeringen i betydelig grad til at norsk helsepersonell og andre humanitære hjelpearbeidere kan bruke sine kunnskaper i arbeid i fattige land. Et sentralt formål for flere av disse organisasjonene er å bidra til å bygge opp bærekraftige lokale og nasjonale tjenester. Dette er viktig, siden erfaringen viser at det ved akutte humanitære kriser nettopp er lokale ressurser som mest effektiv redder liv og lindrer nød.
I tillegg til betydelig humanitær finansiering, er regjeringen opptatt av å bidra med rett personell og utstyr til rett tid i humanitære kriser. Utenriksdepartementet finansierer derfor en egen beredskapsordning, NORCAP, som skal styrke det humanitære systemets, og ikke minst FNs, evne til å yte rask og effektiv humanitær bistand og beskyttelse gjennom sekondering av nøkkelpersonell. NORCAP drives av Flyktninghjelpen med fullfinansiering fra Utenriksdepartementet. NORCAP-personell må være forberedt på å reise ut nesten hvor som helst i verden der krisene rammer. Siden starten i 1991 har NORCAP sendt ut nesten 8000 eksperter til humanitære kriser verden rundt. Bare i 2013 ble 300 NORCAP-personell sendt ut til humanitære tiltak i 53 land. Disse personene er dedikerte og kompetente fagpersoner innen en rekke områder, herunder helse, utdanning, jordbruk, logistikk og vannforsyning.
Når det gjelder den enkelte hjelpearbeiders pensjons- og arbeidsavtaler, permisjon og pensjonsrettigheter, er dette en del av den avtalen som inngås mellom arbeidstakeren og arbeidstakerens organisasjon, og arbeidsgiver. For medlemmer i Statens pensjonskasse er det for eksempel fremforhandlet rett til medregning av permisjon uten lønn og annet midlertidig fravær som pensjonsgivende tjenestetid ved arbeid i humanitære organisasjoner i utlandet. I tilfelle disse rettighetene ikke er gode nok, er de gjenstand for forhandlinger mellom partene. Når det gjelder å få slik tjeneste tellende i spesialistutdanning og klinisk kompetanse, er dette for noen grupper ivaretatt av fagforeningen. Dette gjelder for eksempel for sykepleiere. For leger er det Helsedirektoratet som har overtatt spesialistgodkjenningen fra Legeforeningen, og som må og skal vurdere hvorvidt dette kan være en del av en spesialitet.