Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:696 (2013-2014)
Innlevert: 24.04.2014
Sendt: 25.04.2014
Besvart: 06.05.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): På hvilke måter mener helseministeren at en palliativ sengepost med åtte års erfaring vil gi et dårligere kvalitativt tilbud enn en helt nyopprettet avdeling uten denne erfaringen, og hvilke kommuner i Follo mener ministeren per i dag har et godt nok kommunalt palliativt tilbud til sine innbyggere?

Begrunnelse

Undertegnede har henvendt seg til helseministeren ved to tidligere anledninger i forbindelse med nedleggelse av palliativ sengepost ved Ski sykehus (Dok.nr. 15:544 og Dok.nr.15:610 (2013-2014)). Denne uken besøkte også undertegnede palliativ sengepost ved Ski sykehus og møtte der både ansatte, pasienter og pårørende. Etter å ha hørt deres side av saken, er det mitt inntrykk at Ahus ikke fremstiller alle sider vedrørende saken, men at den tilpasses et ønske om økonomiske innsparinger, som begrunnes med behov for bedre kvalitet i tjenestene. Helseministeren skal ha mottatt et åpent brev fra de ansatte med en rekke presiseringer i saken.
Det er særlig uttalelser Ahus kommer med i forhold til kvalitet ved den lindrende behandlingen de ansatte ved palliativ avdeling i Ski reagerer på. På Ski sykehus gis det smertebehandling på alle områder, det eneste som ikke tilbys er spinale/epidurale smertekateter. Det er sjeldent pasienter har bruk for denne typen smertebehandling, samtidig vil det være lett å organisere for en mulighet for smertekateter ved en av de dagkirurgiske operasjonsstuene ved Ski sykehus om det er vilje til dette fra Ahus sin ledelse. Når det gjelder smertelindring i livets siste fase og behov for spisset diagnostikk så har de fleste pasienter over lengre tid vært tett fulgt opp av onkologer. Diagnostikk er derfor ofte ikke et tema i den siste fasen i livet.
Når det gjelder bedret ernæringsstøtte har Ski sykehus en ansatt ernæringsfysiolog og palliativ avdeling har bedre kjøkken enn det den nye palliative avdelingen Ahus Nordbyhagen har. Det er også tilgang på fysioterapitjenester og tilgang til prest og sosionom. Det er en egen røntgenavdeling ved Ski sykehus med tilbud om CT, røntgen og ultralyd. De ansatte har gjennom åtte år opparbeidet viktig erfaring og fagkompetanse i palliasjon, som ikke nye avdelinger har. Ved Ski sykehus er det også godt tilrettelagt for pårørende, noe som er i tråd med stortingsmeldingen «Morgendagens omsorg» (Meld. St. 29 (2012–2013)). Det er undertegnedes inntrykk at det gis et svært godt, velfungerende og tverrfaglig tilbud ved Ski sykehus.
De ansatte ved palliativ sengepost ved Ski sykehus opplever at ledelsen i Ahus allerede har startet en nedleggelse av sengeposten. Innleggelsene det siste halvåret har vært styrt fra Ahus, og det er bekreftet fra flere hold at det er vanskelig å få sendt pasienter til palliativ sengepost i Ski, selv om det vurderes som det beste alternativet for pasienten av kreftsykepleiere i kommunene og kreftavdelinger ved andre sykehus. Sengeposten drives derfor ikke med fullt belegg og vil da naturlig nok også fremstå som dyr å drifte økonomisk.
Hvis palliativ avdeling ved Ski sykehus legges ned, vil det ikke lenger være et godt tilbud for pasienter i Folloregionen. Det finnes ingen konkrete planer for overgang mellom nåværende avdeling og et fremtidig tilbud drevet av kommunene. Dersom palliativ sengepost ved Ski sykehus legges ned før det foreligger en slik plan, vil regionen miste svært viktig erfaring innen onkologi og palliasjon som det blir svært vanskelig å bygge opp igjen. Dette mener undertegnede passer dårlig med uttalelser fra Ahus om at det i det videre utredningsarbeidet vil bli lagt vekt på å tilrettelegge for et godt palliativt tilbud til befolkningen også i Follo, i samarbeid med kommunene i regionen. Ahus sin ledelse vedtok 5. mars 2014 at det skal arbeides videre med en utredning av flytting av palliative senger fra Ski til Nordbyhagen. Det vil da være naturlig å vente med en nedbygging inntil en utredning er ferdig.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg viser til mine tidligere svar på spørsmål 544 og spørsmål 610 fra representanten Raja.
Det er foreløpig ikke gjort endelig vedtak i saken. Akershus universitetssykehus har satt ned en arbeidsgruppe som skal utrede videre organisering av palliativt senter. Arbeidet er ment sluttført til medio september 2014 og det er lagt opp til at styret ved Akershus universitetssykehus vil foreta endelig vedtak høsten 2014. Som opplyst tidligere ønsker Akershus universitetssykehus å samarbeide med kommunene i Follo om å tilrettelegge for et godt palliativt tilbud til befolkningen i Follo. Jeg legger til grunn at Akershus universitetssykehus fatter en beslutning som ivaretar pasientene og de pårørende på en god måte.