Skriftlig spørsmål fra Audun Otterstad (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:702 (2013-2014)
Innlevert: 24.04.2014
Sendt: 25.04.2014
Besvart: 06.05.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Audun Otterstad (A)

Spørsmål

Audun Otterstad (A): Norge destruerer i dag ammunisjon i friluft i Lærdal i Sogn og Fjordane.
Synes forsvarsministeren det er greit at Norge destruerer ammunisjon i friluft, og vil hun sørge for at det norske forsvaret destruerer ammunisjon på en mer miljø- og klimavennlig måte enn det som gjøres i Lærdal?

Begrunnelse

I Øyradalen sørøst i Lærdal sentrum ligger et destruksjonsanlegg for ammunisjon, der Forsvaret sprenger og tilintetgjør ulike typer ammunisjon. Av land vi liker å sammenligne oss med så er det kun Finland som også tillater destruksjon av ammunisjon i friluft.
Det er oppsiktsvekkende at det norske Forsvaret driver destruksjon av ammunisjon i friluft i Lærdal når det finnes et miljøvennlig alternativ for destruksjon i gruva Astrup på Løkken i Meldal kommune. Nammo NAD AS er delvis eid av Staten og det var de som håndterte Norges arsenal av klasebomber etter at Norge hadde besluttet å kvitte seg med det. Nammo NAD har kunder som U.S. Army, US Navy, NATO, UK Ministry of Defence. Oppdrag fra det norske Forsvaret utgjør bare 1-2 av deres produksjon.
Destruksjonsmetoden kalles som kalles "Closed detonation technology", er den reneste og mest miljøvennlige formen for forbrenning av ammunisjon.
Dette vil kunne bidra til å nå målene som fremgår av Prop. l S (2013-2014) om: Rent hav og vann og et giftfritt samfunn, et stabilt klima og ren luft og å legge vekt på miljø- og samfunnsansvar i forsvarssektorens anskaffelser. Løkken Verk og gruvevirksomhet er viktig for at man for framtida sikrer både bevaring og bruk av kulturminner.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: I Lærdal kommune har Forsvaret et destruksjonsanlegg i Øyradalen, hvor de sprenger og tilintetgjør ulike typer ammunisjon, og et anlegg i Tønjumdalen for destruksjon av krutt og småkalibret ammunisjon i forbrenningsovn med tilknyttet renseanlegg.
Overvåking av området for utslipp av tungmetaller ble startet i 1991, og Forsvarets forskningsinstitutt konkluderer i en rapport fra 2013 med at nivået på de målte metallene i demoleringsfeltet ligger innenfor de krav som myndighetene har satt til friluftsområder. Statens forurensningstilsyn (nå: Miljødirektoratet) har vurdert virksomheten, og har ikke funnet det nødvendig med utslippstillatelse siden omfanget er begrenset.
Ammunisjon som Forsvaret av miljøhensyn ikke kan destruere selv, og ammunisjonstyper som det ikke er hensiktsmessig å destruere i Lærdal, blir allerede avhendet industrielt, og miljø- og klimahensyn blir også da fulgt opp. Slike oppdrag settes ut på anbud iht. gjeldende bestemmelser på det internasjonale legale marked. Forsvaret har i en årrekke benyttet sivile firmaer, også utenlandske, til å avhende ammunisjon som anses å kunne være en miljøutfordring.
Forsvarsdepartementet legger vekt på at forsvarssektorens virksomhet ikke skal medføre unødig negativ miljøpåvirkning, herunder at bruk og destruksjon av ammunisjon skal skje på en miljømessig forsvarlig måte. Forsvarsdepartementet vil følge opp destruksjonsanlegget i Lærdal, og gi Forsvaret i oppdrag å vurdere virksomheten på lengre sikt med hensyn til miljømessige aspekter.