Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:707 (2013-2014)
Innlevert: 28.04.2014
Sendt: 28.04.2014
Besvart: 07.05.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Hva er fremdriftsplanen for elektrifisering og opprustning av Trønder- og Meråkerbanen, og er det mulig å fremskynde prosjektet?

Begrunnelse

Venstre er kjent med at Samferdselsdepartementet har tatt initiativ til at NSB legger til rette for økt tilbud for pendlere i Trøndelag. Det er veldig bra. Det er flere tiltak som er vedtatt i gjeldende NTP for jernbanen i dette området. Dette gjelder opprustning, sikring og elektrifisering.
I samarbeidsavtale og regjeringserklæring er en overoppfylling av NTP og et forsterket klimaforlik blant hovedmålene. I tillegg til InterCity-utbyggingene til Halden, Skien, Hønefoss og Lillehammer er det behov for bedre pendlertilbud på Kongsvingerbanen, Gjøvikbanen, Vossebanen, Jærbanen og Trønderbanen for å sørge for at trafikkveksten i og mellom byene tas kollektivt.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I Meld. St. 26(2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 ble det foreslått satt av om lag 4 mrd. kr til modernisering av Trønder- og Meråkerbanen, med hoveddelen av satsingen lagt til siste seksårsperiode. Midlene som ble foreslått satt av innebærer ferdigstillelse av prosjektet dobbeltspor Hell-Værnes, stasjonstiltak, økt kapasitet og elektrifisering i løpet av planperioden. Kostnadsmessig utgjør elektrifisering den største enkeltkomponenten i moderniseringen av de to banestrekningene.
I Jernbaneverkets handlingsprogram, som ble fastsatt i februar 2014, er den videre framdriften for moderniseringen detaljert nærmere. Jernbaneverket har, i tråd med rammene i Nasjonal transportplan, satt av om lag 800 mill. kr i første del av planperioden til prosjektet. Brorparten av disse midlene vil gå til bygging av nytt dobbeltspor på strekningen Hell-Værnes. Til elektrifiseringsarbeidene har Jernbaneverket satt av 184 mill. kr i første del av planperioden og om lag 2,6 mrd. kr i siste seksårsperiode.
Midlene som er satt av til prosjektet innebærer oppstart av detaljplanlegging av elektrifisering i 2015 og anleggsstart i 2017. Dette innebærer at elektrifiseringen av strekningen Trondheim-Steinkjer (Trønderbanen) vil være ferdigstilt i 2020 og Meråkerbanen i 2021.
Forutsatt at det foreligger nødvendige planavklaringer, er det som regel mulig å øke fremdriften i de fleste investerings- og vedlikeholdsprosjekter ved å øke bevilgningene vesentlig. Dette gjelder også for Trønderbanen. En slik økning i bevilgningene krever imidlertid enten en økning i statens totale pengebruk eller nedprioritering av andre prosjekter og tiltak. Når slike endringer i fremdriften for enkeltprosjekt skal vurderes, bør man legge til grunn et helhetlig perspektiv på behov og muligheter i jernbanesektoren totalt sett.