Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til finansministeren

Dokument nr. 15:708 (2013-2014)
Innlevert: 28.04.2014
Sendt: 28.04.2014
Besvart: 05.05.2014 av finansminister Siv Jensen

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Hva er retningslinjene for når KVU og KS1 skal utføres for samferdselsprosjekter?

Begrunnelse

13.3.14 stilte stortingsrepresentant Abid Q. Raja følgende spørsmål til samferdselsministeren:

"Vil statsråden følge Finansdepartementets retningslinjer for konseptvalgutredning og ekstern kvalitetssikring, og hvordan vil statsråden sørge for at utredningene er kvalitetsmessig gode nok og at allmennheten har innsyn i prosessene?"

I svaret fra statsråden av 26.3. står det blant annet:

"Avslutningsvis vil jeg vise til at grunnen til at denne regjeringen har gitt unntak fra KVU/KS1 i en del saker, er å bidra til effektivisering av planprosessene. Det betyr at i en del saker hvor det ikke foreligger konseptuelle problemstillinger mener jeg at det ikke er nødvendig å gjennomføre KVU/KS1. I slike saker kan man gå direkte til planlegging etter plan- og bygningsloven.(...)"

Dette bryter med dagens retningslinjer fra Finansdepartementet.
Venstre er av den oppfatning at gode beslutninger tas best på solide grunnlag, og er grunnleggende skeptiske til at krav om grundige utredninger reduseres.
Det er uklart hva dette vil si for økonomisk forutsigbarhet og det faglige grunnlaget som er avgjørende for at et prosjekt kan gjennomføres best mulig.
Hva som ligger i begrepet "ikke foreligger konseptuelle problemstillinger" er også uklart. Det er så vidt Venstre vet ikke utarbeidet nye retningslinjer for når KVU og KS1 skal gjennomføres og når dette kan unngås.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Finansdepartementet har redegjort for ordningen med ekstern kvalitetssikring av store statlige prosjekter i de årlige budsjettproposisjonene. I Prop. 1 S (2013-2014) for Finansdepartementet er ordningen omtalt under kap. 1608. Utgangspunktet er at det skal gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KS1 og KS2) for alle statlige prosjekter med antatt kostnad over 750 mill. kroner. En forutsetning for at det skal gjennomføres ekstern kvalitetssikring er at det kan være aktuelt å legge fram et forslag for Stortinget om bevilgning eller forslag om andre vedtak knyttet til det konkrete prosjektet (eksempelvis brukerfinansiering eller garantier). Kvalitetssikringsregimet er utformet for å gi beslutningsgrunnlag for Regjeringen. Regjeringen bestemmer om det i enkelte tilfeller kan gis unntak. Som det fremgår i Prop. 1 S (2013-2014) for Finansdepartementet er det aktuelt å gi unntak fra KS1 dersom prosjektet ikke har vesentlige konseptuelle sider. Unntak fra KS1 vil dermed kunne gis i tilfeller hvor det ikke foreligger mer enn ett realistisk og gjennomførbart alternativ for å nå et nærmere angitt mål. For at KS1 skal ha en verdi, må det være en forutsetning at beslutningen om konsept ikke allerede er tatt. Ekstern kvalitetssikring er en viktig del av beslutningsgrunnlaget for store statlige prosjekter. Utarbeidelse av konseptvalgutredning og påfølgende KS1 har en kostnad og tar noe tid. Det er derfor relevant å vurdere om det i enkelte tilfeller kan være grunnlag for å unnta noen prosjekter for ekstern kvalitetssikring som nevnt ovenfor.