Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:709 (2013-2014)
Innlevert: 28.04.2014
Sendt: 28.04.2014
Besvart: 06.05.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Regjeringen har satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere pensjonsutfordringene til de ideelle organisasjonene som leverer tjenester på helse- og sosialfeltet. For å ikke svekke egenkapital, har mange ideelle aktører benyttet seg av såkalt "korridor" ved regnskapsføring av pensjonsutgifter. Adgangen til å benytte korridormetoden fjernes med de vedtatte nye regnskapsreglene i EU, IAS 19.
Vil arbeidsgruppen også vurdere denne problemstillingen?

Begrunnelse

Adgangen til å benytte korridormetoden fjernes med de vedtatte nye reglene i IAS 19. Korridormetoden innebærer at regnskapsføring av estimatavvik blir utsatt i henhold til gitte regler i regnskapsstandarden. Det har derfor vært tillatt å føre en pensjonsforpliktelse i regnskapet, som er vesentlig forskjellig fra det som er beste estimat på forpliktelsen på balansedagen. Etter de nye reglene skal beste estimat på pensjonsforpliktelsen («den reelle forpliktelsen») vises i balansen.
Dette innebærer blant annet at estimatavvik ikke skal presenteres i det tradisjonelle resultatregnskapet, men i oppstilling over totalresultatet. Endringene kan ha betydelige effekter på den bokførte egenkapitalen og vil i realiteten innebære at flere av de store ideelle aktørene ikke kan drive videre.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det stemmer at den såkalte korridormuligheten utgikk fra og med regnskapsåret 2013 for selskaper som følger International Accounting Standard (IAS) nr. 19. De aller fleste norske private ideelle organisasjoner som leverer tjenester på helse- og sosialfeltet følger imidlertid ikke den internasjonale regnskapsstandarden, men norsk regnskapsstandard (NRS) nr. 6 der korridormuligheten har vært uendret i mange år. Disse selskapene er dermed ennå ikke berørt av endringen i IAS 19.
Den 2. april i år sendte Norsk regnskapsstiftelse ut forslag til flere endringer i norske regnskapsstandarder på høring. Ett av forslagene er at korridormuligheten bør utgå også etter norsk regnskapsstandard. Det er samtidig foreslått overgangsregler. Høringsfristen er 31. august 2014 og den nye standarden er foreslått gjeldende fra og med regnskapsåret 2016. Hvordan standarden endelig blir utformet og hvilke overgangsregler som vil gjelde er dermed usikkert, og det er følgelig for tidlig å beregne konsekvenser av endringene. Jeg vil samtidig presisere at private selskaper har et selvstendig ansvar for å innrette sin virksomhet på en hensiktsmessig og bærekraftig måte.