Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:712 (2013-2014)
Innlevert: 29.04.2014
Sendt: 29.04.2014
Besvart: 06.05.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): På bakgrunn av utredningen ber jeg om statsrådens redegjørelse på hvor mye Island, Storbritannia og Tyskland brukte på sin insentivordninger i 2013, og hvor store inntekter til statskassa og netto gevinst dette har gitt?

Begrunnelse

I forrige uke la Oslo Economics frem utredningen ang. insentivordninger for film- og TV-produksjoner, som er en gjennomgang med hovedvekt på ordninger i Europa.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Det er vanskelig å angi eksakte beløp for utgifter og gevinster knyttet til de ulike landenes insentivordninger på filmområdet. Som utredningen til Oslo Economics viser, jf. tabell 2-1, var kostnadene for Island på 30 mill. NOK i 2013, og for Storbritannia har de årlige kostnadene ligget på omlag 1,1 mrd. NOK i perioden 2006-2011.
I oppdraget som ble utlyst ba departementet om at ”Kartleggingen skal inneholde en beskrivelse av følgende punkter fra de mest relevante landene, dvs. de landene som Norge best kan sammenligne seg med, som har innført insentivordninger.” Oslo Economics valgte å vurdere insentivordningene i følgende fem land: Island, Irland, Storbritannia, Frankrike og New Zealand. Begrunnelsen for utvalget var å avgrense analysen til land i Europa og EU/EØS som er underlagt de samme regler for statsstøtte som Norge. Videre har landene relativt likt kostnadsnivå og de samme scenografiske mulighetene som Norge. Tyskland var således ikke blant de landene som ble vurdert særskilt. Departementet har forsøkt å få tak i tall fra andre kilder uten at dette har gitt resultater.
Når det gjelder nettovirkninger for statskassen ved insentivordningene i de landene representanten Grande spør om, har Oslo Economics ikke funnet eksakte tall for dette i den evalueringen de har gjennomført. Imidlertid viser evalueringen at insentivordninger har hatt positiv effekt for film- og TV-bransjen og for turistnæringen i disse landene, men usikker samfunnsøkonomisk effekt.