Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:720 (2013-2014)
Innlevert: 29.04.2014
Sendt: 30.04.2014
Besvart: 07.05.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): I et oppslag i Nationen 25. april kommer det frem at investeringsviljen i landbruket er kraftig redusert etter regjeringsskiftet i fjor høst. Fornyelse og investeringer i bygg, utstyr, maskiner og annet er en forutsetning for å nå målet om økt matproduksjon.
Hva vil statsråden konkret gjøre for å snu denne negative utviklingen?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Statens tilbud i årets jordbruksforhandlinger ble lagt fram 6. mai. I tilbudet er det lagt til rette for en inntektsutvikling på linje med andre grupper i samfunnet. I utformingen av tilbudet er det lagt vekt på å gjennomføre tiltak som øker tilpasningsmulighetene på det enkelte bruk. Gjennom å gi bøndene større handlingsrom kan produksjonen utvides og produktiviteten forbedres. Tilbudet prioriterer økt matproduksjon. Det legges opp til en rekke forenklingstiltak, både av hensyn til effektivitet, legitimitet og forvaltbarhet av ordningene.
En vesentlig del av rammen over Landbrukets utviklingsfond er prioritert til ordninger som skal stimulere til økte investeringer og økt næringsutvikling i landbruket. Avsetningen til BU-ordningen, der det gis tilskudd og rentestøtte til investeringer, er videreført med 528 mill. kroner i 2015. Det nasjonale taket for investeringsstøtte foreslås avviklet, og støtte til større investeringsprosjekter skal prioriteres.
Samlet sett gir tilbudet forutsigbare rammebetingelser for næringen fremover i tid, og legger til rette for at de som ønsker å satse på en framtid i landbruket har gode rammebetingelser for å gjøre langsiktige investeringer.