Skriftlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:722 (2013-2014)
Innlevert: 29.04.2014
Sendt: 30.04.2014
Besvart: 08.05.2014 av finansminister Siv Jensen

Marianne Marthinsen (A)

Spørsmål

Marianne Marthinsen (A): I hvilken grad har Finansdepartementet sikret at Hovedavtalen i Statens regler om medbestemmelse for tillitsvalgte og ansatte er blitt ivaretatt ved beslutningene om organisasjonsendringene av Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten og innlemmelsen av Statens innkrevingssentral i Skatteetaten?

Begrunnelse

Det går fram av medieoppslag at tillitsvalgte ved Toll- og avgiftsetaten, Skatteetaten og Statens innkrevingssentral ikke har blitt informert om beslutningene som er fattet slik de skal etter Hovedavtalen i Statens bestemmelser. Regjeringen har sagt at den ønsker omfattende endringer av statens organisering, men har samtidig gitt uttrykk for at den vil følge de avtaler som gjelder knyttet til medbestemmelse. Den uro som er skapt i de gjeldende virksomheter kan tyde på at dette ikke er blitt gjort.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Først vil jeg påpeke at Regjeringen har plikt og ansvar til å organisere statens virksomhet. Regjeringen og den enkelte statsråd er ansvarlig overfor Stortinget for arbeidet i underliggende etater. På bakgrunn av dette ønsker Regjeringen å forenkle, fornye og effektivisere skatte- og avgiftsforvaltningen, samtidig som skattyters rettssikkerhet skal ivaretas bedre. En bedre samordning av skatte- og avgiftsadministrasjonen vil kunne begrense kostnader, frigjøre ressurser, gi stordriftsfordeler og begrense kostnadene ved nye IT-løsninger. Det vil også kunne gi bedre arbeidsprosesser og enklere saksbehandling.
Tjenestemannsorganisasjonenes rett til medbestemmelse er forankret i Hovedavtalen i staten. Samtidig viser jeg til at politiske beslutninger ikke er underlagt medbestemmelse, jf. blant annet Hovedavtalen § 1 nr. 2 og § 2 nr. 3. Ansattes organisasjoner i Toll- og avgiftsetaten har vært informert i møter med politisk ledelse i Finansdepartementet. Ansattes organisasjoner i Skatteetaten er orientert av skattedirektøren.
Partene i arbeidslivet har forhandlet fram en egen mal for omstillingsavtale i staten. Finansdepartementet har tatt initiativ til å inngå en slik avtale med tjenestemannsorganisasjonene. Avtalen legger grunnlaget for at medbestemmelse skal kunne utøves i gjennomføring av regjeringens beslutning, slik Hovedavtalen legger til grunn.
Jeg mener derfor bestemmelsene i hovedavtalen er ivaretatt i prosessen.