Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:725 (2013-2014)
Innlevert: 30.04.2014
Sendt: 02.05.2014
Besvart: 13.05.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Regjeringen ønsker å innføre en ordning med nettapotek. Dersom dette blir vellykket vil det fysiske apotektilbudet i distriktene bli truet.
Hvordan vil statsråden forhindre at kjerneomsetningen og driftsgrunnlaget for apotek i distriktene svekkes, og derved et likeverdig tilbud på akuttmedisin i hele landet?

Begrunnelse

Statsråden skriver i en pressemelding: «– Etablering av nettapotek i kombinasjon med elektroniske resepter vil gi befolkningen enda bedre tilgang til trygge og effektive legemidler. Det vil gjøre hverdagen lettere for mange, særlig for de som bor i distriktene og har langt til nærmeste apotek, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.»
Statens legemiddelverk har fått i oppdrag å vurdere om det er behov for endringer i regelverket når en skal ha en slik ordning. Statens Legemiddelverk skal gi sine vurderinger til Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. oktober 2014. Departementet vil så sende forslag om endringer i regelverket på høring.
En åpning av nettapotek kan føre til en markedsvridning som kan gjøre driften vanskelig for de frittstående og desentraliserte apotekerne. Undertegnede er bekymret for hva konsekvensene en åpning av nettapotek kan ha for like muligheter og tilgang til medisiner i hele landet. Spesielt er det knyttet en sterk bekymring til tilgangen på akuttmedisiner.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Flertallet i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, det vil si medlemmene fra Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre, har bedt regjeringen legge til rette for å etablere nettapotek i Norge. I praksis er det i dag ikke netthandel med reseptpliktige legemidler fordi apotekforskriften begrenser adgangen til forsendelse av legemidler.
En forutsetning for å etablere nettapotek i Norge er at pasientene sikres god veiledning og farmasøytiske tjenester. Jeg har derfor gitt Statens legemiddelverk i oppdrag å vurdere om det er behov for endringer i regelverket for å sikre god pasientinformasjon ved etablering av nettapotek. Legemiddelverket skal også vurdere om det er behov for særskilte krav til forsendelsen, for å sikre trygg distribusjon av legemidlene.
Spørsmålet om å åpne for internettapotek i Norge ble behandlet av Stortinget allerede i forbindelse med St. meld. nr. 18 (2004-2005). Representantene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet erkjente allerede den gang at internetthandel innenfor apotekområdet trolig ville bli en realitet, men at en slik ordning ikke kunne fungere før ordningen med elektroniske resepter ble utbredt. Videre pekte de samme representanter på utfordringer knyttet til sikker forsendelse og farmasøytisk veiledning, samt bekymring for konsekvensene for distriktsapotek.
Det foregår allerede i dag en betydelig forsendelse av legemidler fra apotek til pasienter. Jeg mener at en åpning for etablering av nettapotek med klare krav til sikkerhet og veiledning, jf. utredningsoppdraget til Legemiddelverket, vil gi pasientene et enda bedre og tryggere tilbud enn i dag.
Apotekdekningen har blitt vesentlig styrket i Norge de siste årene. Ved behandlingen av St. meld. nr. 18 (2004-2005) sluttet Stortinget seg til at legemiddelforsyningen og apotekdekningen var tilfredsstillende. Siden den gang er det etablert om lag 240 nye apotek, og flere av disse er etablert i distriktene.
Statens legemiddelverk forvalter en driftsstøtteordning for apotek. Under ordningen kan distriktsapotek med relativt lav omsetning søke økonomisk støtte. Formålet er å muliggjøre apotekdrift i strøk av landet der befolkningsstruktur og tjenestetilbud for øvrig gjør det naturlig med apotek, men hvor det økonomiske grunnlaget for drift er for svakt til at apotek med normal arbeidsinnsats kan drives lønnsomt.
Tradisjonelle apotek vil også i fremtiden være fundamentet i en god legemiddelforsyning. Etablering av nye nettbaserte løsninger vil utgjøre et supplement, og basert på utviklingen vi har sett de siste årene er jeg ikke bekymret for apotekdekningen i landet.
Selv om Norge har god apotekdekning, bor 8 prosent av befolkningen i kommuner uten apotek. Både nå og i fremtiden vil det være slik at deler av befolkningen bor i områder av landet der det ikke er økonomisk grunnlag for apotekdrift. Etablering av norske nettapotek vil gi enklere tilgang til legemidler for hele befolkningen.
Tilgangen til legemidler som er nødvendig for akutt behandling blir i dag ivaretatt gjennom et samspill mellom apotek og øvrig helsetjeneste. I områder med dårlig apotekdekning, må kommunehelsetjenesten ta høyde for dette gjennom lager av nødvendige legemidler.