Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:728 (2013-2014)
Innlevert: 30.04.2014
Sendt: 02.05.2014
Rette vedkommende: Næringsministeren
Besvart: 09.05.2014 av næringsminister Monica Mæland

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): I fylgje lovavdelinga i Justisdepartementet ser ein i samband med ei eventuell implementering av EUs prosedyreforordning i norsk rett, klare likheitstrekk med det overføring av mynde som skjedde ved inngåinga av EØS-avtalen, og som gjorde det naudsynt å nytte § 93 den gongen.
Er statsråden einig i denne vurderinga, og vil regjeringa fremje forslag om bruk av § 93 i denne saka?

Begrunnelse

Fornyings-, administrasjons-, og kirkedepartementet (FAD) ba i september 2013 lovavdelinga i Justisdepartementet om ei konstitusjonell vurdering av EUs prosedyreforordning (forordning 734/2013), I fylgje uttalen frå lovavdelinga, som vart offentleggjort 8. april i år, vil ESA i statsstøttesaker kunne ilegge lovbrotsgebyr på opp til ein prosent av den årlege omsetninga i verksemda og opp til fem prosent av dagleg omsetning i tvangsmulkt.
Lovavdelinga i Justisdepartementet har uttalt seg om forholdet til § 26 og § 93 i Grunnlova når det gjeld prosedyrereglane for statsstøtte, og vil ikkje konkludere med at suverenitetsoverføringa er «lite inngripande. Lovavdelinga ser klare likheitstrekk med det overføring av mynde som skjedde ved inngåinga av EØS-avtalen, og som gjorde det naudsynt å nytte § 93 den gongen.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Den nye prosedyreforordningen gir Kommisjonen kompetanse til å ilegge bøter og tvangs-mulkt ved brudd på forordningens informasjonsplikter. Ved en innlemmelse av prosedyre-forordningen i EØS-avtalen vil utgangspunktet være at EFTAs overvåkningsorgan gis tilsvarende kompetanse overfor EFTA-statene. Som du viser til har Justisdepartementets lovavdeling pekt på at den kompetanseoverføringen det er snakk om har likhetstrekk med den overføringen av kompetanse på konkurranserettsområdet som skjedde ved inngåelsen av EØS-avtalen, og som nødvendiggjorde bruk av Grl. § 93. Justisdepartementet har imidlertid også pekt på forhold som tilsier at den kompetanseoverføringen som det legges opp til i prosedyreforordningen, er mindre inngripende enn det som var tilfellet ved Norges tilslutning til EØS-avtalen.
Næringsministeren har, i samråd med EU/EØS-ministeren, kommet til at det er ønskelig å forhandle med EU om en EØS-tilpasning til forordningen for å unngå overføring av formell bøteleggingskompetanse til ESA.
Saken vil bli forelagt Stortinget på vanlig måte.