Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:733 (2013-2014)
Innlevert: 05.05.2014
Sendt: 05.05.2014
Besvart: 13.05.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Morgendagens omsorg Meld. St. 29 (2012-2013), ble behandlet i Stortinget 17.06.2013. Da vedtok man å videreføre dagens tilskuddsordning i Husbanken til sykehjem og omsorgsboliger, og utrede om kravene i ordningen kan tilpasses for å gi rom for utbygging av trygghetsboliger.
Hva er status på den vedtatte utredningen angående trygghetsboliger?

Begrunnelse

I Meld. St. 29 står det: «Dagens ordning med investeringstilskudd er forbeholdt personer med behov for heldøgns omsorgstjenester. Mange har imidlertid behov for et tilrettelagt botilbud uten å trenge tjenester hele døgnet. Trygghetsboliger kan fylle dette behovet, og gi beboerne trygghet, fellesskap, praktisk hjelp og ulike aktivitetstilbud. Utbygging av trygghetsboliger vil være i tråd med samhandlingsreformens intensjoner om tidlig innsats og forebygging, og kan bidra til å utsette eller forebygge innleggelse i sykehjem.»
De aller fleste av ønsker en trygg og god alderdom i egen bolig. Flere og bedre boliger for eldre er viktig for å sikre dette. Det kan utsette flytting til institusjon – til beste for den enkelte, og nødvendig for framtidas kommunebudsjetter.
I dag er det vel 220 000 personer som er 80 år eller eldre. I 2030 utgjør denne aldersgruppen 340 000. Det er en økning på over 50 prosent, og økningen vil fortsette i høyt tempo i tiårene etter 2030. Skal vi rekke å tilpasse oss de demografiske endringene er det viktig at vi handler nå. (Kilde: SSB). Det er derfor viktig at det raskt iverksettes et arbeid for finne fram til egnede rammebetingelser for trygghetsboliger.
I den forbindelse vil det være viktig hvis Husbankens ordninger som gjelder utbygging og ombygging av omsorgsboliger og sykehjem, også kan vurderes utvidet til å omhandle utbygging av trygghetsboliger.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å øke og fornye tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonsnedsettelse. Tilskuddet skal gi kommunene bedre forutsigbarhet, og mulighet for langsiktig planlegging av investeringene i omsorgssektoren. Kommunene kan søke om tilskudd til både oppføring, kjøp, ombygging, utbedring, leie eller annen fremskaffelse av heldøgns omsorgsplasser. En viktig del av målet i tillegg til å fremskaffe flere plasser, er å heve kvaliteten på det eksisterende botilbudet til personer med behov for heldøgns omsorg. Kommunene har derfor også mulighet til å søke om tilskudd til å utbedre og fornye eksisterende botilbud.
Vi sørget for at investeringstilskuddet ble betydelig styrket i statsbudsjettet for 2014, Prop. 1 S (2013-2014) Tillegg 1. Den gjennomsnittlige statlige tilskuddsandelen per enhet ble økt fra 35 pst. til 50 pst. av den maksimale godkjente anleggskostnaden. Den maksimale godkjente anleggskostnaden per enhet ble også økt fra 2,8 mill. kroner til 3,3 mill. kroner for pressområdekommuner, og fra 2,8 mill. kroner til 2,885 mill. kroner for kommuner utenfor pressområder. I tillegg økte regjeringen tilsagnsrammen for ordningen tilsvarende 500 enheter utover forrige regjerings forslag på 2000 plasser. Samlet tilsvarte styrkingen av ordningen i 2014 en økning på 1,85 mrd. kroner utover forrige regjerings forslag i Prop. 1 S (2013-2014). Regjeringen har med disse endringene sørget for at staten tar et større økonomisk ansvar for å sikre at kommunene bygger ut tilstrekkelig kapasitet og kvalitet i omsorgstjenesten.
I Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg ble det foreslått å inkludere tilskudd til såkalte trygghetsplasser i investeringsordningen, ettersom mange har behov for et tilrettelagt botilbud uten å trenge tjenester hele døgnet. Ved Stortingets behandling av Meld. St. 29 (2012-2013), vurderte en samlet komité at ”det er fornuftig og ønskelig at ordningen vurderes utvidet til å omhandle utbygging av trygghetsboliger og ikke bare tilbud for heldøgns omsorgstjenester.”.
Stortingsrepresentant Kjersti Toppe etterspør status for utredningen angående trygghetsboliger. Jeg vil følge opp Stortingets ønske, og jeg har påbegynt et utredningsarbeid for å vurdere ulike sider ved en slik endring av investeringsordningen.