Skriftlig spørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:735 (2013-2014)
Innlevert: 05.05.2014
Sendt: 05.05.2014
Besvart: 14.05.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Per Rune Henriksen (A)

Spørsmål

Per Rune Henriksen (A): Hva er status i arbeidet med EUs gassmarkedsdirektiv, og når kan Stortinget forvente å bli orientert om den videre prosessen?

Begrunnelse

Norge har unntak fra bestemmelsene i EUs gassmarkedsdirektiv, som blant annet regulerer omsetting av gass innenlands. Unntaket utløper i 2014. I behandlingen av Dokument 8:119 (2012-2013)skrev stortingsflertallet i Innst. 501 S (2012-2013):

«Flertallet er av den oppfatning at spørsmål om markedet for innenlands bruk av gass i Norge hører naturlig hjemme i diskusjonen om hvordan Norge skal implementere EUs tredje gassmarkedsdirektiv, og hvordan Norge skal forholde seg til at Norges unntak fra sentrale bestemmelser i EUs andre gassmarkedsdirektiv for nedstrøms gassvirksomhet går ut i 2014.»

Vi er nå i 2014, og Statsråden har ikke kommunisert overfor Stortinget hvordan han ser for seg den videre håndteringen av nedstrøms gassvirksomhet i Norge, eller hvordan han vil håndtere implementering av direktivet når unntaket utløper.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Da EUs andre gassmarkedsdirektiv ble innlemmet i EØS-avtalen, fikk det norske gassmarkedet status som et marked under oppbygging. Dette medførte et tidsbegrenset unntak fra enkelte bestemmelser i direktivet.
EUs tredje gassmarkedsdirektiv er en del av den tredje energimarkedspakken, som ikke er innlemmet i EØS-avtalen ennå. Norge og de andre EFTA-landene tilknyttet EØS-avtalen er i dialog med EU om forskjellige spørsmål knyttet til innlemmelse av den tredje energimarkedspakken. Departementet utreder nå i den sammenheng hvilke tilpasninger i regelverket for nedstrøms naturgass som vil være påkrevet fra norsk side etter vedtakelse i EØS-komitéen.
Hele sakskomplekset vil bli forelagt Stortinget på ordinær måte. I perioden fram til det tredje gassmarkedsdirektivet er gjennomført i Norge, vil Olje- og energidepartementet finne egnede løsninger for enkeltsaker knyttet til gass nedstrøms i tråd med EØS-avtalen.
Departementet forbereder et høringsnotat som vil gjennomgå behov for endringer i naturgassloven som følge av tredje gassmarkedsdirektiv. Forslaget vil bli fremmet som lovsak for Stortinget etter høring. Det kan også bli aktuelt med endringer i naturgassforskriften.