Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:736 (2013-2014)
Innlevert: 05.05.2014
Sendt: 06.05.2014
Besvart: 15.05.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Den 20.11.2013 ga Helse- og omsorgsministeren følgende svar til stortingsrepresentant Karianne O. Tung: "Det kan også være viktig at leger som har så sterke personlige overbevisninger at de ikke ser seg i stand til å henvise til abort, heller ikke er den som gir kvinnen informasjon og veiledning i en slik situasjon."
Står statsråden fortsatt ved dette svaret fra 20.11.2013?

Begrunnelse

Stortingsrepresentant Karianne O. Tung (AP) stilte følgende skriftlig spørsmål den 12.11.2013: Vil helseministeren foreslå at fastleger eller kommunale legekontor gis mulighet til å reservere seg mot posthåndtering, dvs. sende og motta brev knyttet til abort, assistert befruktning, prevensjon eller andre inngrep som fastlegen er uenig i, videre mot å gi opplysninger om abortinngrepets art og medisinske virkninger, samt mot å gi informasjon og veiledning om hvilken bistand samfunnet kan gi dersom svangerskapet gir alvorlige vansker?
Statsråd Høie svarte følgende den 20.11.2013: Det forslag til reservasjonsmulighet for fastleger som jeg nå utreder og vil sende på høring over nyttår, vil bare omfatte reservasjon mot å henvise til svangerskapsavbrudd og eventuelt eutanasi dersom det skulle bli tillatt. I høringen vil jeg ikke foreslå at det skal være mulig for fastleger å reservere seg mot å forskrive prevensjon eller mot å henvise til assistert befruktning eller andre inngrep legen skulle være imot.
Når jeg nå skal utarbeide et forslag til hvordan reservasjonsordningen skal utformes nærmere, er det viktig for meg å sikre at hensynet til pasientene ivaretas på en god måte. Jeg vil tro at det generelt sett vil være bedre for pasientene om fastlegene som reserverer seg mot å henvise til svangerskapsavbrudd også overlater informasjons- og veiledningsoppgavene etter abortloven § 5 andre ledd, jf. § 2 første ledd til en annen fastlege. Da får kvinnen samme lege å forholde seg til under hele denne prosessen. Det kan også være viktig at leger som har så sterke personlige overbevisninger at de ikke ser seg i stand til å henvise til abort, heller ikke er den som gir kvinnen informasjon og veiledning i en slik situasjon. Dette er for øvrig et spørsmål som jeg antar at høringsinstansene kan ha nyttige innspill til.
Den 25. 04. 2014, noen dager før høringsfristen gikk ut, gjorde den samme statsråden det klart at regjeringen likevel ikke vil innføre noen reservasjonsadgang for fastleger. Han sa da at regjeringen har «funnet en løsning som ivaretar kvinnene bedre enn dagens ordning og som også ivaretar legene.» Samtidig har han lagt vekt på betydningen av informasjon og veiledning til kvinnen.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Spørsmålet som stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen tar opp relaterer seg til et svar jeg ga i 2013 på et spørsmål som gjaldt forslaget til reservasjonsmulighet.
Som kjent har regjeringen lyttet til befolkningen i denne saken og innfører ingen reservasjonsmulighet.
Jeg forventer selvsagt at alle fastleger oppfyller sin lovpålagte plikt til å gi informasjon og veiledning til abortsøkende kvinner på en profesjonell måte uavhengig av sin personlige tro eller overbevisning. Fastleger som ikke er i stand til å gjøre dette bryter loven. Dette er drøftet av Legeforeningen.
Jeg viser også til at regjeringens skisse til løsning på reservasjonssaken inneholder forslag om et eget grønt nummer for abortinformasjon. Vi vil også kvalitetssikre og styrke spesialisthelsetjenestens mottak og tilbud til kvinner som henvender seg direkte til sykehus med ønske om abort. Kvinnen vil med andre ord ha flere valg når hun søker informasjon og veiledning om abort.