Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:741 (2013-2014)
Innlevert: 06.05.2014
Sendt: 07.05.2014
Besvart: 14.05.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): I Prop 1 S (2013-2014) vises det til at det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal kartlegge innsatte og domfeltes kvinners soningsforhold og komme tilbake med forslag for å sikre at innsatte og domfelte kvinner tilbys likeverdige forhold som menn.
Er denne gruppen satt ned og har de levert kartlegging og forslag til tiltak og hvis nei, når forventes en tilbakemelding fra arbeidsgruppen?

Begrunnelse

Kvinner er i fåtall av andelen innsatte og har større utfordringer under soningen enn menn. De skal i hovedsak gjennomføre soningen i egne fengsler, eller i egne avdelinger for kvinner. Kunnskapen om kvinners spesielle utfordringer skulle følges opp og det skulle vurderes hva som best kan ivareta kvinner i fengsel.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg har fått opplyst fra Kriminalomsorgsdirektoratet at arbeidsgruppen som skal se på kvinners soningsforhold under straffegjennomføring, er nedsatt. Den ledes av fengselsleder Hilde Lundeby, Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt. Gruppen skal kartlegge situasjonen til kvinner under straffegjennomføring og komme med forslag til tiltak som kan sikre at kvinner og menn får et likeverdig tilbud. Direktoratet opplyser arbeidsgruppens rapport er planlagt ferdigstilt innen utgangen av november d.å.