Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:744 (2013-2014)
Innlevert: 07.05.2014
Sendt: 07.05.2014
Besvart: 14.05.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Guri Melby (V)

Spørsmål

Guri Melby (V): Vil statsråden bidra til realiseringen av det planlagte veksthuset på Tøyen, og kan statsråden redegjøre for på hvilke andre måter regjeringen vil bidra økonomisk til områdesatsningen på Tøyen?

Begrunnelse

Et flertall i Oslo bystyre har inngått en avtale som blant annet innebærer et nytt Munch-museum og et områdeløft for Tøyen som finansieres med 25 millioner kroner hvert år fra kommunen. Som en del av samme avtale vil flertallet vedta å etablere et Vitensenter i forbindelse med det planlagte Veksthuset på Tøyen. Kommunen stiller med tomt til Vitensenteret, men finansieringen av Veksthuset er en statlig oppgave som følge av ansvaret staten har for høyere utdanning.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg viser til spørsmål fra representant Guri Melby. Universitetet i Oslo (UiO), Statsbygg og Kunnskapsdepartementet (KD) har i en årrekke arbeidet for å få realisert et nytt utstillingsveksthus ved Naturhistorisk museum på Tøyen. I august 2012 forelå det et ferdig forprosjekt med godkjente rammer fra Finansdepartementet, som kunne legges til grunn for en startbevilgning fra Stortinget når forholdene lå til rette for dette. Etter dette har det foregått en faglig diskusjon ved UiO som har resultert i at styret ved universitetet har bedt KD om å avslutte arbeidet med det godkjente prosjektet. Universitetet har videre, fram til vinteren 2014, utarbeidet et nytt utkast til byggeprogram for et nytt utstillingsveksthus.
Jeg ser at et nytt utstillingsveksthus på Tøyen vil være et viktig prosjekt, både for videreutvikling av Naturhistorisk museum ved UiO og for Oslo kommunes planer for opprustning av Tøyenområdet. En realisering av veksthuset vil utvilsomt bidra til å forsterke kommunens satsing på Tøyen.
Jeg må imidlertid ha respekt for at UiO har fattet en beslutning om å revurdere det opprinnelige veksthusprosjektet. En slik beslutning innebærer at en planleggings- og prosjekteringsperiode for et nytt veksthusprosjekt må starte på nytt, med utgangspunkt i det nye materialet fra UiO. Departementet er i dialog med universitetet og Statsbygg om å starte en ny planleggingsprosess. Men et arbeid fram til et nytt forprosjekt vil måtte kreve både ressurser og tid, uten at jeg har grunnlag for å konkretisere dette nærmere nå. I denne sammenheng vil det være viktig at planleggingsprosessen foregår i en nødvendig dialog med Oslo kommune, blant annet knyttet til det pågående planleggingsarbeidet for nytt vitensenter på Tøyen.
Når det gjelder andre del av representantens spørsmål, om på hvilke andre måter regjeringen vil bidra økonomisk til områdesatsningen på Tøyen, kan jeg av naturlige grunner ikke forplikte regjeringen her og nå. Regjeringen ser positivt på kommunens planer for opprustning av Tøyenområdet, og ser også at statlige institusjoner vil kunne spille en viktig rolle i arbeidet. Ut over dette blir mitt svar at temaet må være gjenstand for behandling inn mot de ordinære budsjettprosessene.