Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:746 (2013-2014)
Innlevert: 07.05.2014
Sendt: 07.05.2014
Besvart: 15.05.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Roy Steffensen (FrP)

Spørsmål

Roy Steffensen (FrP): Transportpolitisk talsperson i Ap sa til NTB i forbindelse med asfaltlegging for 2014: "De har ikke levert noe mer enn det vi ville gjort." Jeg synes dette fremstår noe rart da ny regjering har bevilget mer til vedlikehold enn den forrige.
Kan statsråden redegjøre for om dette stemmer, med tanke på kroner, kilometer og utvikling i vedlikeholdsetterslep?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Det er korrekt observert fra representanten Steffensen – det er ikke riktig at antall kilometer asfaltlegging er uendret etter regjeringsskiftet. I Prop. 1 S (2013-2014) fremlagt av Stoltenberg- regjeringen var det lagt til grunn om lag 1,0 mrd. kr til vedlikehold av vegdekker og vegfundament. I tilleggsproposisjonen fra H/FrP- regjeringen ble denne bevilgningen foreslått økt med 100 mill. kr. Dette ble vedtatt i Stortinget, slik at rammen for 2014 nå er på om lag 1,1 mrd. kr.
Hvilke strekninger som skal asfalteres hvert år er basert på Statens vegvesens faglige vurdering, og antall kilometer asfalt avhenger av størrelsen på bevilgningen Stortinget gir. Midlene gitt for 2014 er forutsatt å gi nye vegdekker på om lag 1 050 km riksveg. I følge Statens vegvesen innebærer dette en økning på nærmere 100 km sammenlignet med det regjeringen Stoltenberg foreslo i Prop. 1 S (2013-2014). Påstanden fra AP-representant Sund er altså ikke riktig.
Det er beregnet at nivået i 2014 vil være tilstrekkelig til å stanse videre vekst i forfallet av vegdekkene.