Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:756 (2013-2014)
Innlevert: 08.05.2014
Sendt: 09.05.2014
Besvart: 16.05.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Den nye ungdomsgarantien har nå vart i over ett år.
Hva er status for den i dag?

Begrunnelse

For mange unge er utenfor jobb eller skole, og står i fare for å falle varig utenfor arbeidslivet. Derfor innførte Stoltenberg-regjeringen en ny og forsterket ungdomsgaranti i budsjettet for 2013. Unge i alderen 20-24 år, som trenger hjelp til å få seg arbeid, har krav på å få en egen kontaktperson for både kommunale og statlige tjenester ved Nav, raskere oppfølging og en egen aktivitetsplan.
Den nye garantien understreker både at de unge har en plikt på å gjøre sitt for å sikre seg arbeid, samtidig som den tydeliggjør retten til oppfølging for de som trenger hjelp for å komme seg i arbeid
Blant ungdom med nedsatt arbeidsevne, er det et mål om at 90 pst. til en hver tid skal ha en godkjent aktivitetsplan. På bakgrunn av erfaringer fra 2013, skulle det også det bli vurdert hva som vil være en rimelig tid for en eventuell tidsbasert garanti også for denne gruppen.
Ungdom med situasjonsbestemt innsats har krav på en aktivitetsplan innen 1. mnd. Grunnet behov for utvikling av styringsstatistikk, kunne denne garantien først iverksettes fra 2. halvår 2013.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: I forbindelse med budsjettet for 2013 innførte Stoltenberg-regjeringen endrede garantier for ungdom i alderen 20-24 år. Regjeringen fjernet de tidligere garantiene om oppfølging og tiltak for målgruppen, og erstattet dem med en garanti knyttet til aktivitetsplan. Denne garantien innebærer at arbeidsledig ungdom i alderen 20-24 år som har fått vedtak om behov for bistand for å komme i arbeid, også kalt situasjonsbestemt innsats, skal få utarbeidet en aktivitetsplan innen en måned etter at vedtaket er fattet. Denne garantien ble iverksatt fra 2. halvår 2013.
I forbindelse med 2013-budsjettet ble det også etablert en garanti for ungdom i alderen 20-24 år som har nedsatt arbeidsevne. Garantien innebærer at til enhver tid skal 90 pst. i målgruppen ha en godkjent aktivitetsplan. Denne garantien ble iverksatt fra 1. januar 2013. I forbindelse med budsjettet for 2014 ble garantiens målgruppe utvidet fra 20-24 år til 20-29 år.
Videre ble det i budsjettet for 2013 også bevilget midler til opprettelse av stillinger for egne kontaktpersoner i arbeidet med oppfølging av ungdom ved de største NAV-kontorene. Disse kontaktpersonene ble ikke direkte knyttet til garantiordningene.
Årsaken til at garantiordningen for ungdom med behov for situasjonsbestemt innsats i alderen 20-24 år først ble iverksatt fra 2. halvår 2013 var, som representanten skriver, behovet for utvikling av styringsstatistikk. Arbeids- og velferdsdirektoratet har hatt utfordringer knyttet til utvikling av ny statistikk. Det foreligger derfor ikke statistikk for måloppnåelse på garantien for unge med situasjonsbestemt innsats per i dag. Jeg vet at Arbeids- og velferdsdirektoratet jobber med dette, og jeg vil komme tilbake med rapportering om denne garantien på egnet måte når statistikken foreligger.
Når det gjelder garantien for ungdom med nedsatt arbeidsevne, hadde gjennomsnittlig 69 pst. i gruppen 20-24 år en godkjent plan i 2013. Dette er et stykke fra måltallet. Jeg vil fortsette arbeidet for en bedre måloppnåelse.
Til sist vil jeg understreke at garantiordningene for unge kun er en del av den innsatsen NAV-kontorene gjør for å få unge i arbeid eller tilbake i utdanning. Det er bredden av tiltak og virkemidler som er viktig for å lykkes i oppfølgingen av unge, sammen med målrettet og godt samarbeid med andre myndigheter.