Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:760 (2013-2014)
Innlevert: 08.05.2014
Sendt: 09.05.2014
Besvart: 14.05.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at kommunene følger kommunelovens regler for saksbehandling, spesielt i forhold til å følge bestemmelsene om å behandle sine saker og treffe sine vedtak i møter, at møtene i hovedsak skal foregå i åpenhet og at det skal foreligge sakliste og føres møtebok?

Begrunnelse

Undertegnede har flere ganger blitt kontaktet av lokalpolitikere som ikke opplever åpenhet i forbindelse med budsjettforhandlingene i sine respektive kommuner.
I denne forbindelse vises det til kommunelovens kapittel 6 og 8. Et folkevalgt organ skal ikke fungere på andre måter enn i møte, og enhver har rett til å overvære møter i alle folkevalgte organer. Det er grunn til å tro at dette ikke overholdes i mange kommuner.
Undertegnede har fått innspill på manglende åpenhet og lukkede prosesser, og har flere eksempler på at de folkevalgte reiser ut av kommunen for å holde lukkede budsjettseminar og andre møter uten at dette gjøres offentlig kjent.
Det ble presisert ved endring av lovtekst i paragraf 30.1 i 2011 at det ikke er adgang til å etablere systemer med forberedende saksbehandling i kollegiale fora som ikke er hjemlet i og opprettet i tråd med lovbestemmelsene. Det vil, etter kommuneloven, være et møte selv om det ikke foreligger en formell innkalling og sakliste eller at representanter for administrasjonen og eventuelt andre folkevalgte er til stede og deltar.
Det vises til uttalelse fra Kommunaldepartementet i sak 96/2497, gjengitt i rundskriv H-17/96, hvor rådmannen hadde innkalt formannskapet og gruppeleder i partiene som ikke var representert i formannskapet til et ”saksbehandlingsmøte” om budsjett og økonomiplan for lukkede dører. Departementet uttrykte at selv om forsamlingen formelt sett ikke utgjorde et folkevalgt organ, måtte det legges til grunn at formannskapet var samlet til møte, og at tema for møtet var sak formannskapet skulle gjøre vedtak i. Reglene for saksbehandling skal da følges.
I mange kommuner synes det å være en uheldig praksis, særlig i budsjettbehandlingen, som strider mot kommunelovens bestemmelser. Undertegnede vil eksempelvis vise til Lund kommune i Rogaland hvor man synes å ha etablert en praksis der hele formannskapet og rådmannen og hans stab, reiser på seminar og holder lukkede budsjettforhandlinger. Lund Venstre har tatt opp ulovligheten i dette i 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012 uten at ordfører og rådmann har vært villige til å endre praksis.
Undertegnede mener det på denne bakgrunn vil være hensiktsmessig at ministeren finner egnede tiltak for å sikre at kommunelovens bestemmelser overholdes.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Folkevalgte organer skal behandle sine saker og treffe sine vedtak i møter. Dette møteprinsippet er nedfelt i kommuneloven § 30 nr. 1. Kommuneloven inneholder bestemmelser som nærmere regulerer avholdelse av slike møter. Møteoffentlighet i folkevalgte organer er grunnleggende i denne sammenheng. Møteoffentlighet er fastslått som alminnelig prinsipp og utgangspunkt i kommuneloven § 31. Unntak fra dette krever særskilt hjemmel, vedtak og begrunnelse.
Møtereglene i kommuneloven er sentrale virkemidler for å sikre åpenhet i folkevalgte organer i kommuner. Åpenhet i kommuner er med på å skape tillitt til kommunal virksomhet. Reglene om møteoffentlighet legger til rette for demokratisk deltakelse og kontroll og bidrar til å styrke lokaldemokratiet.
Kommuneloven § 31 ble endret i 2011 for å gjøre reglene mer presise og enklere å bruke, slik at formålet med reglene om møteoffentlighet blir bedre ivaretatt. På et felt medførte lovendringene ikke bare en presisering, men også en innstramming. Stortinget opphevet retten kommunestyret hadde til å lukke møtene i andre organer når organet selv ikke skulle gjøre vedtak i saken. Endringene skulle medvirke til større åpenhet om den forberedende behandlingen av viktige saker i kommunen. Regelen gjelder også når formannskapet skal behandle innstilling til årsbudsjett.
Etter mitt syn er møtereglene godt gjennomarbeidet. Vi har også fått en kontrollmekanisme for å sikre åpenhet i folkevalgte organer i kommuner. Ved en lovendring fra 2010 ble det åpnet adgang til å foreta lovlighetskontroll med avgjørelser om at møter skal holdes for åpne eller lukkede dører, jf. kommuneloven § 59 nr. 1 andre setning.
Jeg vil understreke at kommunene har et selvstendig ansvar for å følge regelverket de er underlagt, herunder kommuneloven.
Et sentralt tiltak for å sikre at kommunelovens møteregler overholdes, er departementets veiledning om viktigheten av prinsippet om møteprinsippet og møteoffentlighet og innholdet i reglene. Departementet veileder både fylkesmenn og kommuner om dette. I tillegg er fylkesmennene gitt i oppdrag å veilede kommune om kommunelovens regler, herunder møteoffentlighetsbestemmelsene. Gjennom departementets dialog med fylkesmennene får vi tilbakemeldinger om at møteoffentlighet er et tema fylkesmennene får mange henvendelser om.
Møteoffentlighet har vært et gjennomgangstema på departementets årlige etikkonferanser for kommunesektoren. Prinsippet om møteoffentlighet er viktig for innbyggernes tillit til kommunene og for å styrke lokaldemokratiet, så dette er et felt jeg fortsatt vil rette oppmerksomheten mot. Jeg vil derfor løfte fram temaet på den planlagte etikkonferansen i november i år. Jeg vil videre fortsette å løfte fram veilederrollen knyttet til reglene om åpne møter i oppdragsbrevene til fylkesmennene og vurdere om departementet kan gjøre dette enda tydeligere.