Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:761 (2013-2014)
Innlevert: 08.05.2014
Sendt: 09.05.2014
Besvart: 19.05.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Hvilke kommuner har med hvilke beløp fått refusjonene redusert som følge av budsjettvedtaket på kap. 854 post 65 for inneværende år fordelt på hhv. 2013 og 2012?

Begrunnelse

I statsbudsjettet for 2014 ble det etablert en kommunal egenandel på 20 % på kap. 854 post 65 refusjon av kommunale utgifter til barnevernstiltak knyttet til enslige mindreårige, flyktninger. Det framgår av Prop. 1S tillegg 1 at denne reduserte refusjonen gjelder også eventuelle krav fra foregående år som behandles i 2014.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Per 1. tertial 2014 er det utbetalt totalt 117,2 mill. kroner i refusjon til 41 kommuner. Dersom alle kommunene hadde fått 100 prosent refusjon ville utbetalingene vært på totalt 146,5 mill. kroner. Jeg viser til vedlagte tabell for liste over hvilke kommuner som har med hvilke beløp fått refusjonene redusert som følge av budsjettvedtaket på kap 854, post 65 for inneværende år.
Som vedlagt tabell viser, knytter de fleste refusjonsutbetalingene per 1. tertial 2014 seg til utgifter i 2013. Årsaken til at det er få utgifter fra tidligere enn 2013 antas å være at kommunene foretok en opprydding av gamle utgifter ved utgangen av 2013, etter at endringene i refusjonsordningen med virkning fra 1. januar 2014 ble kjent.
De totale refusjonsutbetalingene hittil i år er lavere enn for samme periode i tidligere år. Til sammenligning var de samlede utbetalingene for samme periode i 2013 på 386 mill. kroner. Den lave samlede utbetalingen i år har sammenheng med den uforutsette høye samlede utbetalingen i 3. tertial 2013, som var et resultat av den nevnte oppryddingen kommunene gjorde av gamle refusjonssøknader.
Jeg viser for øvrig til Regjeringens forslag i Revidert nasjonalbudsjett for 2014 om full kompensasjon av utgifter til de kommunene som fikk utbetalt avkortet refusjon i 2014 for søknader som ble registrert mottatt av Bufetat i slutten av 2013, men som ble behandlet først i 2014. Refusjon av de resterende 20 prosent av utgiftene for disse kommunene vil gi en ytterligere utbetaling på 12,3 mill. kroner. For søknader som Bufdir har registrert mottatt i 2014, vil avkorting av utgiftene med 20 pst bli opprettholdt, jf. vedlagte liste over kommuner.

Vedlegg til svar:Lenke til vedlegget i pdf-format