Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:762 (2013-2014)
Innlevert: 08.05.2014
Sendt: 09.05.2014
Besvart: 14.05.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Hva vil det koste å etablere tilsvarende ordning for 1-, 2- og 3-åringer?

Begrunnelse

I dag dekkes kommunenes kostnader til plass i barnehage for 4- og 5-åringer i asylmottak med 10 769 kroner per måned. Beløpet inkluderer foreldrebetaling.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Beregningen av hvilket beløp kommunene skal motta for barnehageplasser til barn av asylsøkere er basert på anslag for gjennomsnittlige utgifter per barnehageplass for 4- og 5-åringer. Utgiftene for 1-, 2- og 3-åringer er høyere enn de er for 4- og 5-åringer. Kunnskapsdepartementet anslår en gjennomsnittlig kostnad per barnehageplass i 2014 på om lag 232 000 kroner for gruppen 0-2 år og om lag 129 000 kroner for gruppen 3-6 år.
Tilskuddsordningen budsjetteres på grunnlag av prognoser for antall barnehageplasser til 4- og 5-åringer i mottak. Da 1-, 2-, og 3-åringer i dag ikke er omfattet av tilskuddsordningen er det ingen tilsvarende prognoser for denne gruppen. Det kan imidlertid tas utgangspunkt i antallet barn i aldersgruppen per utgangen av mars 2014 og det samme forholdet mellom antall barnehageplasser og antallet barn i målgruppen som i 2013.
Basert på disse forutsetningene anslås helårseffekten av barnehagetilskudd for 1-, 2- og 3-åringer i mottak til om lag 135 mill. kroner. Det understrekes at det er stor usikkerhet knyttet til antallet barn som ville fått og benyttet tilbudet om barnehageplass, og en utvidelse av dagens ordning ville ha krevd en grundigere gjennomgang av forutsetninger og anslag.