Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:764 (2013-2014)
Innlevert: 08.05.2014
Sendt: 09.05.2014
Besvart: 16.05.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Fordeling av ressurser til politiet skaper ofte diskusjoner. På Mo i Rana er dette nå en svært betent sak etter at politimesteren på Helgeland ønsker å gjennomføre nok et kutt i denne delen av sitt ansvarsområde. Rana samfunnet er størst og har også masse industriell aktivitet, i tillegg til store områder som denne driftsenheten har ansvaret for.
Mener statsråden at man kan foreta store kutt over tid uten at dette vil få betydning for oppfølging av det ansvar man har og at en politimester fritt kan gjøre som han/hun vil?

Begrunnelse

Nordre Helgeland Driftsenhet har opplevd reduserte lønnsmidler fra 2009/2010 til 2014 på ca. 20 %. Man hadde tidligere ca. 62 årsverk mens man for 2014 er tildelt midler til under 50 årsverk. At dette vil gå ut over tilbudet til innbyggerne er hevet over tvil. Situasjonen i denne delen av området er nå så ille at det innkalles til et politirådsmøte mellom de berørte kommunene og denne driftsenheten. Målet er å gjøre politikerne oppmerksom på situasjonen og hvilke følger den vil få. Jeg er klar over at statsråden har gitt sine politimestre ansvar for egne driftsbudsjetter men denne saken setter regjeringen og PM i et dårlig lys. Det siste dagens regjering trenger er negativ oppmerksomhet på et av regjeringens prioriterte områder. Jeg ser derfor fram til å høre hva statsråden mener om dette, og om statsråden har noen tanker om hvordan man skal unngå at situasjonen som er oppstått, rammer skattebetalerne, som faktisk sett er med å finansierer det hele. Et hint til PM hadde muligens vært på sin plass.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Spørsmålet har vært forelagt Politidirektoratet som igjen har vært i kontakt med politimesteren i Helgeland.
Det er politimesterens ansvar å påse at tildelt budsjett blir brukt på en slik måte at dette i størst mulig grad fremmer politidistriktets visjon om trygghet, lov og orden for publikum. Det er i følge Politidirektoratet også politimesterens klare intensjon å bruke mest mulig på tiltak som kommer publikum til gode.
Politimesteren er pålagt å forholde seg til de økonomiske rammene som er tildelt av Politidirektoratet. Beslutningen om fordeling av ressursene i distriktet treffes av politimesteren i diskusjon med ledergruppen og i drøftelser med fagforeningene. De geografiske driftsenhetene i Helgeland politidistrikt blir i følge Politidirektoratet behandlet likt, og Mo i Rana står ikke i noen særstilling i forhold til de øvrige enhetene.
Det er politimesterens ansvar å sikre tilfredsstillende tilbud til borgerne i eget distrikt. Eksempelet representanten Ellingsen viser til understreker også behovet for en politireform med klare kriterier for hvilket tilbud borgerne skal ha krav på. Det er et arbeid departementet nå har sterkt fokus på.