Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:766 (2013-2014)
Innlevert: 08.05.2014
Sendt: 09.05.2014
Besvart: 15.05.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Mener regjeringen at handlingsplan ikke er et godt virkemiddel for å oppnå resultater for universell utforming, når evaluering og konsultasjonsprosesser som har pågått i aktuelle miljøer nettopp viser at handlingsplan har vært et effektivt og ønsket virkemiddel, og på hvilken måte ønsker regjeringen å nå målet om et Universelt utformet samfunn slik regjeringserklæringen sier, dersom det ikke blir lagt frem en handlingsplan for å videreføre arbeidet?

Begrunnelse

Jeg viser til statsrådens svar på mitt spørsmål av 8. april i år angående fremdriften av ny handlingsplan for universell utforming. Siste handlingsplan var fra 2009-2013, hvor det ble satt i gang flere tiltak i ulike sektorer og mellom sektorer og samfunnsnivåer ved hjelp av handlingsplanen. Planen er blitt evaluert av Oslo Economics og Universell Utforming A/S, hvor hovedkonklusjonen er at denne planen har gjort at man ligger an til å nå målene for den politiske visjonen om et universelt samfunn innen 2025, og de mener at ordningen med handlingsplan bør videreføres.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: En handlingsplan kan være et godt virkemiddel for å oppnå resultater for universell utforming. Det er også konklusjonen i den eksterne evalueringen som stortingsrepresentant Bollestad viser til og det er anbefalingen fra relevante fagmiljøer og organisasjoner.
Det er likevel grunn til å gjøre en vurdering av om en handlingsplan er det riktige organisatoriske grepet når regjeringen skal arbeide videre for et universelt utformet samfunn. Det er viktig at den strategien som velges og de tiltakene som iverksettes er målrettede og effektive og at de settes inn på de riktige områdene.
En ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov trådte i kraft i 2009. Den stiller også krav til universell utforming av det fysiske miljøet, blant annet bygninger rettet mot allmennheten, uteområder, transportmidler og IKT. Fra 1. juli i år skal alle nye nettsider rettet mot allmennheten være universelt utformet. Regjeringen er opptatt av å ha et effektivt tilsyn med at reglene følges. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er godt forberedt til å gjennomføre både veiledning og tilsyn med dette kravet.
Regjeringen arbeider nå med å avklare hvordan det videre arbeidet med universell utforming skal organiseres.