Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:774 (2013-2014)
Innlevert: 12.05.2014
Sendt: 13.05.2014
Besvart: 20.05.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hvordan vil statsråden følge opp samarbeidet mellom politiet og kontrolletatene slik at bekjempelsen av økonomisk kriminalitet blir målrettet og systematisk?

Begrunnelse

Et koordinert og effektivt samarbeid mellom kontrolletatene er avgjørende i kampen mot organisert kriminalitet, spesielt på operativt nivå.
Skatteetaten, Nav, Tolletaten og Politiet har ulike samfunnsoppgaver og underlagt ulike departementer. Det er stor mulighet for at politiet ikke følger opp saker, selv om mulig straffbart forhold er avdekket av kontrolletatene.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Skal vi lykkes i kampen mot økonomiske kriminalitet, er det viktig at politiet samarbeider nært med andre offentlige kontrollorganer.
Jeg har derfor i min dialog med politiet og påtalemyndigheten understreket betydningen av et nært og konstruktivt samarbeide med de offentlige kontrollorganene. Jeg har også understreket betydningen av å videreutvikle samarbeidet med næringslivet. Jeg mener dette er viktig for at vi skal lykkes med i større grad å forebygge og avdekke økonomisk og organisert kriminalitet.
Jeg har i Justis- og beredskapsdepartementets budsjettproposisjon for inneværende år uttalt at politiet i økende grad skal gjennomføre kriminalitetsbekjempelsen i samarbeid med andre etater. Jeg ser med tilfredshet at flere politidistrikter nå setter i gang samarbeidsprosjekter med de sentrale kontrollorganene.
Samordningsorganet for innsatsen mot organisert kriminalitet hvor Politidirektoratet, Riksadvokatembetet, Kripos og Oslo politidistrikt deltar, har nå fått utvidet sitt mandat, slik at det jevnlig skal møte sentrale kontrollorganer og representanter for næringslivet. Her skal partene sammen drøfte koordinering av tiltak mot den alvorligste kriminaliteten. Jeg vet at både politidirektøren og riksadvokaten også har sine møter med kontrollorganene.
Det mest dagsaktuelle eksempel på behovet for tverrfaglighet i bekjempelsen av kriminalitet er den såkalte arbeidsmarkedskriminaliteten, altså omfattende brudd på skatt-, avgifts-, innvandrings-, og arbeidsmiljølovgivningen i flere sektorer innen arbeidsmarkedet. Det er åpenbart at flere offentlige og private aktører her må forsterke samarbeidet og koordineringen av strategier og tiltak.
Det gjøres mye godt arbeidet på dette området i mange politidistrikt. Problemet er at det er for store forskjeller mellom distriktene. Jeg har en tett dialog med politidirektøren om dette, og jeg har understreket at jeg forventer at politiet i større grad klarer å overføre erfaringene fra de distriktene som har lykkes, til de distriktene som ikke har lykkes i like stor grad. Erfaringslæring er her et viktig stikkord.