Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:775 (2013-2014)
Innlevert: 12.05.2014
Sendt: 13.05.2014
Besvart: 16.05.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hvilke tiltak vil statsråden gjennomføre for å sikre at pengebruken i Politiets utlendingsenhet er i tråd med statens økonomireglement?

Begrunnelse

Ifølge Aftenposten 29.04. har Politidirektoratet gjennom tilsyn i Politiets utlendingsenhet "stilt spørsmål om kravene til økonomistyring i staten er overholt". Det pekes på at praksis ikke er i tråd med god internkontroll.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det er mitt ansvar som statsråd å påse at alle underliggende virksomheter har tilfredsstillende intern kontroll, blant annet med sikte på å avdekke og korrigere styringssvikt, feil og mangler. Jeg finner det i så måte tillitsvekkende at det er politiet selv som avdekker avvik når de først har oppstått.
Politidirektoratet har opplyst at de i et møte med Politiets utlendingsenhet (PU) har tatt opp funnene i rapporten. PU er gitt en frist til 1.7.14 med å rette opp manglene som er påpekt. På nåværende tidspunkt ser jeg det derfor ikke som nødvendig å ta initiativet til ytterligere tiltak, men departementet vil følge dette tett i den ordinære styringsdialogen med Politidirektoratet.