Skriftlig spørsmål fra Ingunn Gjerstad (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:776 (2013-2014)
Innlevert: 13.05.2014
Sendt: 13.05.2014
Besvart: 22.05.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Ingunn Gjerstad (SV)

Spørsmål

Ingunn Gjerstad (SV): Arbeidsmiljøloven § 10-12, fjerde ledd sier følgende: "Fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven eller tjenestetvistloven kan, med unntak av § 10-2 første, andre og fjerde ledd og § 10-11 sjuende ledd, inngå tariffavtale som fraviker bestemmelsene i dette kapittel."
Hvor mange slike søknader har fagforeningene innvilget, hvor mange er avslått, og vil statsråden, basert på kunnskap om virkeligheten, karakterisere forbundenes praksis som restriktiv?

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Arbeids- og sosialdepartementet har ingen samlet oversikt over antallet søknader eller avslag i saker om tariffavtaler etter arbeidsmiljøloven § 10-12 (4). Slike saker behandles av den enkelte fagforening.
I 2013 gjennomførte departementet en kartlegging i samarbeid med arbeidslivets parter. Den viste at det i 2012 var om lag 1 300 slike avtaler. Kartleggingen rettet seg ikke mot å finne fram til antallet avslag.
Fafo gjennomførte i 2010 en undersøkelse om slike avtaler i fire store forbund. I denne undersøkelsen fant Fafo at det innenfor de forbundene som deltok var en økning i antallet avtaler i årene 2005 til 2010. Undersøkelsen viste videre at de aller fleste søknadene ble innvilget. Fafos undersøkelse hadde imidlertid ikke tall på i hvor mange tilfeller arbeidsgiverne ønsket en avtale, men lot være å søke fordi de oppfattet at deres søknad ikke ville bli godtatt som følge av de retningslinjene fagforeningene har for behandling av søknader.
Jeg har registrert at de sentrale organisasjonene i enkelte tilfeller har avslått søknader om arbeidstidsordninger som både ansatte og tillitsvalgte lokalt har ønsket. For regjeringen er det viktig å sikre tilstrekkelig fleksibilitet til at man lokalt kan finne gode løsninger. Fremover vil det bli et økende ønske om større fleksibilitet og muligheter for å finne bedre arbeidstidsordninger for de ansatte, og da er regjeringen og jeg opptatt av å finne et system som sikrer denne fleksibiliteten.