Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:779 (2013-2014)
Innlevert: 13.05.2014
Sendt: 14.05.2014
Besvart: 22.05.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): I regjeringserklæringen heter det at «Regjeringen skal arbeide for å redusere bruken av ufrivillig deltid og midlertidighet i offentlig sektor, samt arbeide for å etablere en heltidskultur i arbeidslivet.»
Hvilke konkrete, målbare oppdrag har statsråden som sykehuseier gitt helseforetakene for at de sikrer gjennomføring av denne politikken?

Begrunnelse

Mange steder i Norge er det stor mangel på sykepleiere. I følge Aftenposten.no den 5.mai begynner helsevesenet i Sverige nå å få stor mangel på sykepleiere på grunn av at de har begynt å jobbe i Norge. Samtidig har vi store arbeidskraftreserver gjennom at mange deltidsarbeidende sykepleiere ønsker å jobbe i en høyere stillingsprosent eller heltid. En undersøkelse fra Norsk Sykepleierforbund viser at nær halvparten av sykepleierstillinger som lyses ut er deltidsstillinger, dette gjelder både i helseforetak og kommuner. Stoltenberg2-regjeringen ga klare og konkrete oppdrag til de regionale helseforetakene om å sette i verk tiltak for å begrense bruk av deltid i helseforetakene, i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene. Vi kan ikke se at nåværende regjering har noe om dette i oppdragsdokumentet. I foretaksprotokollene fra januar står det imidlertid at «viktige forbedringstiltak som er igangsatt, må videreføres. Dette gjelder blant annet bedre oppgavedeling, utvidet åpningstid for planlagt virksomhet, øke andelen faste stillinger og etablere heltidskultur.»

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg viser til representant Torgeir Micaelsens tidligere spørsmål datert 25. mars i år om flere heltidsansatte og spesialsykepleiere.
Regjeringen er opptatt av å redusere bruken av deltid og å arbeide for å etablere en heltidskultur i helsetjenesten. Flest mulig ansatte i hele stillinger øker kvaliteten på pasientbehandlingen – økt kontinuitet bidrar til bedre pasientsikkerhet. Flest mulig ansatte i hele stillinger er et viktig tiltak for å lykkes med å utvikle ”pasientens helsetjeneste”. Regjeringen har hele tiden vært klar på sakens viktighet og kompleksitet. Målet om å etablere en heltidskultur i helsetjenesten er også nedfelt i regjeringsplattformen.
I foretaksmøtet med de regionale helseforetakene 7. januar i år stilte jeg krav om at sykehusene skal føre en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk. Jeg understreket at viktige forbedringstiltak som er i gang, må videreføres. Blant annet skal sykehusene fortsette det systematiske arbeidet med å redusere bruken av deltid og etablere en heltidskultur.
Vi har redusert detaljeringsgraden i styringskravene til de regionale helseforetakene. Det var nødvendig, men det betyr ikke at det systematiske arbeidet på dette området skal bremses. Tvert imot – det skal fortsette med samme styrke. Sykehusene som arbeidsgivere har ansvar for å finne nye tiltak som motiverer medarbeidere til å arbeide i økte stillingsprosenter, og helst i hele stillinger. Det er også behov for større grad av fleksibilitet i virksomhetene, for eksempel ved at medarbeidere kan arbeide i flere avdelinger, og at deler av stillingen knyttes til sykehusenes egne bemanningsbyråer.
De regionale helseforetakene rapporterer månedlig til Helse- og omsorgsdepartementet gjennom ØBAK (økonomi, bemanning, aktivitet og kvalitet). ØBAK og tilhørende informasjon skal fortrinnsvis styrebehandles i forkant av oversendelse til Helse- og omsorgsdepartementet. Da kravene om å redusere bruken av deltid med minst 20 prosent ble satt i januar 2011, ble det utarbeidet følgende nasjonale sammenlignbare indikatorer/rapporteringsparametre på dette området: gjennomsnittlig stillingsprosent, andelen deltid, antall deltidsansatte i faste stillinger, og ansettelsesform.
De regionale helseforetakene rapporterer fortsatt til departementet hver måned på disse parametrene. I de tertialsvise felles oppfølgingsmøtene med de regionale helseforetakene er deltid et av temaene som følges opp, og hvor hensikten er å lære på tvers av regionene. I tillegg rapporterer de regionale helseforetakene i årlig melding på de samme tema.
I sykehusene er det utviklet en kultur hvor bruk av deltid og utlysninger av stillinger drøftes i møter med de tillitsvalgte, i ledermøtene og i foretaksstyrene. Alle medarbeidere i deltidsstillinger oppfordres til å registrere sine ønsker om endret stillingsprosent i personalportalene. Det rapporteres internt hver måned og rapportene gjennomgås i ledermøtene og i møtene med de tillitsvalgte og i styremøtene. Det er gjennom flere år blitt etablert en gjennomgående dialog omkring bruk av deltid, fra dialog med den enkelte medarbeider til en dialog med styrene i helseforetakene.
I arbeidet med å begrense utlysninger av deltidsstillinger har sykehusene etablert egne prosedyrer for å sikre at alle andre muligheter er utredet før en går til en eventuell utlysning. Utvidelse av eksisterende deltidsstillinger, sammenslåing av deltidsstillinger på tvers av enheter og muligheten for å knytte deler av stillingen til de interne bemanningssentrene i sykehusene er forhold man forsøker før en eventuell utlysning.
Selv om sykehusene lærer av hverandre i arbeidet med å redusere bruken av deltid og etablering av en heltidskultur, så varierer utfordringene mellom sykehusene. Det arbeides nå med å styrke kompetansen på ressurs- og arbeidstidsplanlegging, og det drives aktivt utviklingsarbeid med den enkelte medarbeider, med tillitsvalgte og med lederne, og med å finne fleksible løsninger som motiverer medarbeidere til å arbeide i økte stillingsprosenter, og helst i hele stillinger. Dette arbeidet har stor oppmerksomhet fra styrene. I foretaksmøtene med de regionale helseforetakene nå i mai ba jeg igjen om at sykehusenes arbeid med utviklingen av en heltidskultur videreføres. Jeg understrekte at flest mulig ansatte i faste hele stillinger er en viktig forutsetning for å lykkes med å utvikle ”pasientens helsetjeneste”.
Avslutningsvis vil jeg oppsummere med at det er igangsatt en rekke systematiske tiltak i sykehusene, tiltak som allerede viser gode resultater og som på sikt vil bidra til en ønsket kulturendring. Departementet monitorerer dette arbeidet gjennom rapportering og oppfølgingsmøter. Denne regjeringen har vært tydelige på at dette gode arbeidet skal videreføres og har foreløpig ikke sett behov for å endre kursen i det arbeidet som sektoren nå har satt i gang.