Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:782 (2013-2014)
Innlevert: 13.05.2014
Sendt: 14.05.2014
Besvart: 21.05.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil justisministeren sørge for at Politidirektoratet ikke går videre med planene om å flytte Politiets utledningsenhet til Tøyen, for ikke å undergrave Tøyenløftet som kommunen og staten står sammen om?

Begrunnelse

28. mai 2013 vedtok bystyret i Oslo å gjennomføre en omfattende områdesatsning på Tøyen (populært kalt Tøyenløftet). Vedtaket innebærer blant annet at kommunen skal redusere omfanget av kommunale boliger, rus- og psykiatritilbud og trafikkbelastningen i området, med sikte på å øke bokvaliteten og sørge for et mer variert og barnevennlig bomiljø. I tillegg ble det vedtatt at kommunen skulle invitere staten til et samarbeid etter modell fra Oslo Sør- og Groruddalssatsningen, hvor staten og kommunen bevilger 25 millioner kr. hver i året som forvaltes av bydelsutvalget i Gamle Oslo. Staten responderte positivt på invitasjonen, og bevilgningen ble vedtatt av Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2014. Tøyenløftet må dermed forstås som en felles forpliktelse for stat og kommune.
Tøyen er et område hvor det over flere tiår er blitt plassert en uforholdsmessig stor andel av Oslos lavterskeltilbud og kommunale boliger. Tøyenavtalen som er inngått i Oslo bystyre er et initiativ til å snu denne negative trenden, og sørge for en bedre spredning av disse tilbudene. Det er derfor ikke vanskelig å forstå at både kommunens politiske ledelse og beboerne på Tøyen reagerer negativt på Politidirektoratets plan om å flytte Politiets utlendingsenhet (PU) til området, som ble omtalt i Aftenposten 12. mai. Det har også fremkommet at kommunen ikke er gitt anledning til å uttale seg i forkant av beslutningen i Politidirektoratet.
En flytting av PU til Tøyen oppfattes av mange som et skritt i gal retning for området. Det bør i en by av Oslos størrelse være mulig å finne en bedre plassering for PU, fortrinnsvis i et område som ikke allerede har en stor andel institusjoner og andre tilbud som kan ha negativ innvirkning på bomiljøet. Det er også spørsmålsstillerens oppfatning at beslutninger av denne karakter bør forelegges kommunen for uttalelse. Det er grunn til å anta at kommunen hadde stilt seg negativ til beslutningen, dersom den hadde fått saken forelagt seg i forkant.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: JD ble 27.3.2012 gjennom eget brev om saken gjort kjent med at Politiets utlendingsenhet (PU) hadde behov for nye lokaler, da deres nåværende leieforhold utløper desember 2014. På daværende tidspunkt skulle større leiesaker, iht. tildelingsbrevet, forelegges for departementet for godkjenning. I departementets svar 11.6.2012 ble det gitt tilslutning til at arbeidet med å finne nye lokaler kunne igangsettes, og etter den tid har det ikke vært skriftlig korrespondanse mellom departementet og Politidirektoratet (POD) om denne saken. På daværende tidspunkt var konkret lokalisering ikke et tema.
I tildelingsbrevet til POD for 2014 har jeg – innenfor nærmere definerte rammer - delegert til POD fullmakt om å inngå leiekontrakter for politi- og lensmannsetaten. POD har på denne bakgrunn i brev av 7.4.2014 gitt PU godkjennelse til å inngå ny husleieavtale for lokaler i Økernveien 11-13. Avtalen ble inngått i april, med oppsigelsesklausul etter fem år. Dette tilsier at det vil kunne koste svært mye ev. å avvikle planene for etablering på Tøyen.
Regjeringen ønsker å forbedre styringen av offentlig sektor. Vi skal ha færre og tydeligere mål, og vi skal vise tillit til statens ledere. Den utvidede delegasjonen jeg har gitt POD i denne type saker er et konkret eksempel i så måte. På bakgrunn av ovennevnte finner jeg det ikke hensiktsmessig å gripe inn i denne saken nå.