Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:788 (2013-2014)
Innlevert: 14.05.2014
Sendt: 14.05.2014
Besvart: 21.05.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Vil statsråden sørge for at årsverkene som mister sine tidligere kontrollfunksjoner knyttet til den forrige IA-avtalens regelverk i stedet vil bli disponert til bedre og tettere oppfølging av sykmeldte?

Begrunnelse

En naturlig følge av signeringen av ny IA-avtale er at kontrollfunksjonen som Nav AA-registeret har hatt opp mot arbeidsgivers sykefraværsoppfølging bortfaller. Dette medfører stor usikkerhet for de ansatte. Det ble høsten 2013 antydet fra lederhold i Nav at disse årsverkene burde prioriteres vekk fra kontroll og i stedet disponeres til aktiv oppfølging av sykmeldte. Etter signeringen av ny avtale er det ikke tilført nye arbeidsoppgaver relatert til sykefraværsoppfølging til ansatte ved Nav AA-registeret.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Jeg viser til høring om forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven av 4. mars 2014. Her fremmer regjeringen forslag til forenklinger i oppfølgingsregimet for sykmeldte. I høringen ble det blant annet foreslått å oppheve det omfattende sanksjonsregimet i regi av Arbeids- og velferdsetaten som ble etablert gjennom endringene i 2011.
Det er i departementets høringsbrev samtidig skissert tiltak som skal bidra til tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte, blant annet gjennom at etaten skal utarbeide rutiner for at arbeidsgivere og arbeidstakere kan etterspørre et framskyndet ”dialogmøte 2”. Et slikt økt fokus på tidligere oppfølging fra NAV-kontorene vil ha ressursmessige konsekvenser for Arbeids- og velferdsetaten i form av flere ”dialogmøte 2”, flere arbeidsevnevurderinger i sykmeldingsperioden og økt bruk av arbeidsrettede tiltak. Dette ses i sammenheng med at det vil bli frigjort ressurser som følge av at rapporterings- og sanksjonssystemet etter forslaget avvikles. Departementet har på denne bakgrunn lagt til grunn at forslagene samlet sett ikke skal medføre behov for økte bevilgninger til Arbeids- og velferdsetaten. Departementet gir derimot ikke detaljerte føringer om hvilke ansatte som skal jobbe med hvilke arbeidsoppgaver i etaten.